Yttrande över “Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden” (SOU 2022:50)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders har ombetts att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Civil Rights Defenders tillstyrker samtliga förslag. De föreslagna ändringarna bidrar enligt vår mening till att rättssäkerheten stärks. Utifrån vårt kompetensområde har vi dock en synpunkt gällande förslag 4.8 Ändringar till följd av förslagen i delbetänkandet. Här vill Civil Rights Defenders poängtera vikten av att det blir tydligt vad som menas med ”ringa” integritetsintrång.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar