Yttrande över ”En ny lag om ordningsvakter m.m.” (SOU 2021:38)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders är positiva till att regeringen har vidtagit åtgärder för att göra en översyn av regelverket för ordningsvakter i syfte att modernisera och effektivisera regelverket samt anpassa det till dagens förhållanden.

Civil Rights Defenders tillstyrker förslag om:

  • Förfarandet för tillstånd att använda ordningsvakter
  • Stärkt samverkan mellan Polismyndigheten och ordningsvakter, med förbehåll för att det föreslagna tillståndsförfarandet ska innefatta geografiska begränsningar samt att ansvaret för att tillgodose kontroll över ordningsvakter ej ska läggas över på den som anlitar ordningsvakter
  • En förstärkt rapporteringsskyldighet från ordningsvakter gentemot poliser
  • En stärkt ordningsvaktsutbildning. Vi menar dock att utbildningen även i dess föreslagna form inte är adekvat för att uppfylla de behov och kunskaper som ordningsvakter bör ha
  • Den nya formuleringen om behovs- och proportionalitetsprincipernas roll vid ordningsvakters myndighetsutövning, med förbehåll för att efterlevnaden av dessa principer måste bevakas på ett adekvat sätt

Civil Rights Defenders vill dock erinra om att rätten att bruka laga våld och använda tvångsmedel i grunden tillfaller det offentliga. Befogenheter inom området aktualiserar många grundläggande rättigheter och det är därför av största vikt att verksamhet som inbegriper utövande av våld och tvång är underkastad höga krav på rättssäkerhet och att tillräcklig kompetens finns. Mot denna bakgrund bör ordningsvakters befogenheter inte utökas mer än nödvändigt, då detta riskerar att få negativa konsekvenser.

Civil Rights Defenders avstyrker därför förslag om:

  • Utökning av ordningsvakters befogenheter, både vad gäller ordningsvakters rätt att transportera individer enligt LOB och PL, samt ordningsvakters rätt att kroppsvisitera individer i syfte att fastställa identiteten.
  • Att Polismyndigheten ska få befogenhet att inhämta ytterligare information än vad som nu stadgas vid lämplighetsprövningen av ordningsvakter.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar