Yttrande över ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer” (SOU 2021:15)

Sammanfattning

Att bekämpa terrorism och att motverka risken för terrorattentat som ett led i att säkerställa invånarnas säkerhet är ur ett människorättsperspektiv centrala uppgifter för en stat. Civil Rights Defenders delar kommitténs uppfattning om att terrorism innefattar brottslighet som är synnerligen allvarlig och systemhotande till sin natur, samt att det måste finnas breda möjligheter att agera mot sådan brottslighet. Likaså delar Civil Rights Defenders kommittén och Lagrådets uppfattning om att föreningsfriheten omfattar även enskilda som är en del av sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism.

Civil Rights Defenders anser trots detta att ett förslag som inte enbart omfattar sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism, utan även sådana som understödjer terrorism, är för vidsträckt formulerat för att kunna godtas. Detta särskilt med hänsyn till att den föreslagna lydelsen går bortom beskrivningen av kommitténs uppdrag och att förslaget om att inkludera även sammanslutningar som understödjer terrorism i begränsningsregeln inte föregåtts av en analys som kan anses tillräckligt djuplodande för att motivera en grundlagsändring. Civil Rights Defenders ställer sig positiva till att inkludera sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism i begränsningsregeln, men avstyrker förslaget med hänvisning till dess föreslagna lydelse och den bristande analysen av beslutet att inkludera även sammanslutningar som understödjer terrorism i förslaget. 

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar