Yttrande över utredningen ”Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning” (SOU 2021:7)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders har fått tillfälle att yttra sig över den nuvarande utredningen. Vi välkomnar utredningen och dess syften att stärka valsystemet och valhemligheten. Ett robust valsystem är en grundbult i ett demokratiskt samhälle och det gläder oss att åtgärder vidtas för att stärka valsystemet. 

Civil Rights Defenders tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag. Civil Rights Defenders har kommenterat de delar av förslaget där vi har synpunkter utifrån ett människorättsperspektiv. 

Vi välkomnar förslaget att införa en bestämmelse i vallagen att valnämnderna som huvudregel ska använda Valmyndighetens utbildningsmaterial för röstmottagare (avsnitt 6.6.2) och att ge röstmottagarna en befogenhet att avvisa den som inte rättar sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger (avsnitt 6.6.3). Vi anser dock att Valmyndigheten måste ges ett tydligt mandat att utfärda riktlinjer så att valnämnderna kan säkerställa en godtagbar arbetsmiljö för röstmottagare, särskilt vad avser rasism i vallokaler. 

Civil Rights Defenders vill därtill understryka vikten av att alla delar av en valprocess även görs tillgängliga för människor med olika funktionsnedsättningar och att därtill relaterade regelverk finns på plats.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar