Yttrande över promemoria ”En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna”

Sammanfattning

Civil Rights Defenders är positiva till att åtgärder vidtas för att handläggningen av tvistemål i hovrätt i större utsträckning ska kunna anpassas till förhållanden i det enskilda fallet. Civil Rights Defenders avstyrker dock förslaget om att ta bort uppenbarhetskravet i 50 kapitlet 13 § 3 stycket Rättegångsbalk (1942:740) (RB). Vi anser att förslaget inte i tillräcklig hög grad beaktar rätten till muntlig förhandling som följer av Europakonventionen. Av den anledningen föreslår Civil Rights Defenders att en part alltid ska ha rätt att begära muntlig förhandling, även om detta nya förfarande öppnas. Civil Rights Defenders menar vidare att det måste klargöras vilka mål som ämnas omfattas av den föreslagna ändringen liksom vilka faktorer rätten kommer att beakta vid ett beslut att avgöra ett mål på handlingarna.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar