Yttrande över slutbetänkandet ”Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar ambitionen om att anlägga ett helhetsperspektiv på socialtjänstverksamheten och tillstyrker förslaget att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv, planera insatser och att kommunen vid sin planläggning ska ta hänsyn till sociala aspekter. Vi saknar dock en konkretisering gällande vad planering innebär i praktiken vilket riskerar medföra att förslaget inte når upp till syftet med utredarens ambition. Vi anser därtill att samtliga dessa förfaranden måste följas av tydliga verktyg och uppföljning för att dessa arbetssätt ska bli mer än bara en vision. Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget att målgruppsindelningen tonas ner så fokus blir på hela människan. Vi avstyrker dock att detta även ska gälla målgruppen personer med funktionsnedsättning eftersom dessa, precis som barn, kan ha särskilda behov som går utöver de som övriga inom respektive målgrupp kan ha. 

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget att bestämmelserna om särskilda avgifter ska upphävas. Då utredningen föreslåren stor systemändring av socialtjänsten vad gäller förebyggande arbete och planering, bör väntetider kunna minskas och därmed även belastningen vad gäller såväl rapportering av ej verkställda beslut som ärendehantering om avgift. Civil Rights Defenders anser att möjligheten att ålägga kommuner att betala en avgift vid ej verkställda beslut måste finnas kvar så tillsynsmyndigheter, vid behov, kan sätta ytterligare press på kommunen att verkställa beslut som ej verkställs, även efter detta förändrade arbetssätt. 

Vi tillstyrker samtliga förslag som rör barns rättigheter, men anser att utredningen borde ha klargjort vad föreslagna rättigheter innebär för barn med funktionsnedsättning utifrån dessa barns rättigheter enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar