Yttrande över promemoria Covid-19-lag (S2020/09214)

Sammanfattning

Socialdepartementet har i promemorian föreslagit en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Med utgångspunkt i den ökade smittspridningen under hösten 2020 är syftet att regeringen och bemyndigade förvaltningsmyndigheter snabbt ska kunna vidta åtgärder för att förhindra trängsel och ansamling av människor som bidrar till sjukdomsfall och ökad belastning av sjukvård. Lagförslaget innebär möjlighet för regeringen eller bemyndigad förvaltningsmyndighet att införa begränsningar eller förbud som potentiellt medför långtgående inskränkningar av flertalet mänskliga fri-och rättigheter.

Civil Rights Defenders har full förståelse för den svåra situation som Sverige befinner sig i och vikten av att kunna vidta snabba åtgärder. Att bekämpa smittspridning är också en fråga om att tillförsäkra människor grundläggande rättigheter. Vi vill dock understryka vikten av att en grundlig nödvändighets- och proportionalitetsbedömning görs även i kristider och att rättssäkerhetsgarantier upprätthålls. En sådan bedömning måste innefatta att nyttan med en viss åtgärd på ett konkret sätt vägs mot de negativa konsekvenser som följer av åtgärden i fråga om individers möjligheter att åtnjuta fri- och rättigheter. Proportionalitetsbedömningen måste bli reell och inte bara illusorisk.

Lagförslaget har ett brett tillämpningsområde och innebär omfattande delegation av normgivningskompetens från riskdagen till regeringen och i vissa fall även till förvaltningsmyndigheter. Samtidigt medger lagförslaget endast delvis kontrollmöjlighet för riksdagen av föreskrifter utfärdade av regeringen. Lagens giltighetstid om drygt ett år väcker också frågor utifrån ett människorättsperspektiv liksom det faktum att föreskrifter som utfärdas med stöd av lagen inte har någon bortre tidsgräns eller koppling till nödvändighet. Förslaget saknar också en tydlighet kring hur proportionalitetsbedömningen ska göras i de enskilda fallen och av de olika aktörerna som kan komma att utfärda föreskrifter. I promemorian saknas även analys av viktiga frågor som till exempel hur lagförslaget kan komma att drabba vissa grupper i samhället särskilt hårt och hur detta ska hanteras. Mot den bakgrunden avstyrker Civil Rights Defenders lagförslaget så som det nu är utformat.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar ,