Yttrande över ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget om att lagen ska upplysa om, samt inte påverka, det skydd för visselblåsare som finns i andra lagar. Den föreslagna lagtexten främjar dock inte enskildas möjligheter att tillvarata sina rättigheter. Den bör därför omarbetas.

Civil Rights Defenders avstyrker utformningen av lagens tillämpningsområde. För att en rapporterande person ska åtnjuta lagens skydd bör det inte krävas att missförhållandet är av allmänintresse, i situationer där informationen inte rör EU-rätt. Ett sådant krav riskerar att motverka syftet med lagen.

Civil Rights Defenders ifrågasätter om förslaget om intern rapportering när det saknas interna rapporteringskanaler är förenligt med principen om non-regression, eftersom den som vill vända sig direkt till sin arbetsgivare har ett starkare skydd enligt den nuvarande visselblåsarlagen.

Civil Rights Defenders vill betona att relationen mellan regleringen av offentliggörande och den grundlagsskyddade meddelarfriheten samt meddelarskyddet måste förtydligas. Vi vill vidare uppmana utredarna att överväga om fler åtgärder kan vidtas för att öka den enskildes medvetenhet om sin rätt att offentliggöra information.

Ifall det föreslagna tillämpningsområdet för lagen ska gälla, håller Civil Rights Defenders inte med om att de befintliga bestämmelserna om serviceskyldighet och handlingsoffentlighet tillförsäkrar de personer som omfattas av lagens skydd ett effektivt bistånd från behöriga myndigheter.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar ,