Yttrande över ”Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning”

Civil Rights Defenders välkomnar att Justitieutskottet valt att inhämta yttranden över promemorian Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning. Civil Rights Defenders har granskat utredningens förslag och bakomliggande resonemang utifrån Sveriges internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga fri- och rättigheter och inkommer med nedanstående synpunkter på justitieutskottets förslag.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar