Yttrande över ”En ny lag om särskild utlänningskontroll” (SOU 2020:16)

Sammanfattning

Att säkerställa invånarnas säkerhet och motverka hot mot rikets säkerhet är centralt ur ett människorättsperspektiv. Lagstiftningen på området behöver vara effektiv samtidigt som den respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders är därför positiv till syftet med den aktuella utredningen och välkomnar att regeringen vidtar åtgärder för att nå en mer heltäckande och överskådlig lagstiftning om utvisning av personer som bedöms utgöra säkerhetshot. Civil Rights Defenders tillstyrker därför förslaget om att en ny lag ersätter den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll.

Civil Rights Defenders anser dock att förslag som innebär intrång i enskildas rättigheter garanterade enligt både svensk och internationell rätt måste grundas på en djupgående och nyanserad människorättsanalys. Trots att vissa avvägningar gjorts och att mänskliga rättigheter fått ett visst utrymme i utredningen innehåller inte förslaget i sin helhet en tillfredsställande och tillräckligt djupgående analys av individens rättssäkerhet i LSU-processen. Civil Rights Defenders anser därför att ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas för att säkerställa att rättssäkerheten i dessa ärenden lever upp till bland annat Europakonventionens krav. Civil Rights Defenders avstyrker förslag som innebär en mer utvidgad användning av tvångsmedel i den nya lagen samt alltför långtgående inskränkningar som ett permanent återreseförbud eller användning av inhibition i stället för tidsbegränsat uppehållstillstånd, även om verkställighetshinder är bestående.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar