Yttrande över promemorian ”Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda”

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar regeringens ambition att harmonisera reglerna för skyddstillsyn med reglerna för villkorligt frigivna och att Kriminalvården övertar visst mandat från Övervakningsnämnden. Civil Rights Defenders anser dock att större fokus måste ligga på att kontroll- och stödåtgärderna sker som en helhet och att de alltid anpassas utifrån varje individs behov. Rättssäkerhetsaspekten måste alltid garanteras med höga krav på centrala riktlinjer och uppföljning.

Civil Rights Defenders ställer sig dock tveksamma till att Kriminalvården som är satt att övervaka och kontrollera den skyddstillsynsdömde även ska få besluta om bestraffning av densamme vid påstådd misskötsamhet.

Civil Rights Defenders har under framskrivandet av detta remissvar kontaktat KRIS, vars medlemmar har egen, för utredningen ytterst adekvat erfarenhet av skyddstillsyn, och kan konstatera att organisationen inte involverats i utredningen, något vi är oerhört bekymrade över eftersom viktiga perspektiv då kan ha gått förlorade.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar