Yttrande över SOU 2019:38 ”Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg”

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar regeringens ambition att göra handläggningen av stora brottmål effektivare men kan konstatera att förslagen brister vad gäller rättssäkerheten för misstänkta och brottsoffer som är särskilt sårbara. Av detta skäl avstyrker Civil Rights Defenders förslaget att brottmålsprocessen successivt ska fastlåsas vid parternas ställningstaganden och en tidig bevissäkring. Vi anser att möjlighet till fastlåsning måste kompletteras med en möjlighet till upphävning i fall åsidosättande av processuella rättigheter orsakat att bevisning inte framlagts, inhämtats eller beaktats.

Civil Rights Defenders avstyrker även förslaget att rättens möjlighet att självmant hämta in bevisning som hör under allmänt åtal ska tas bort när det gäller bevisning som rör skuldfrågan. Domarens ansvar för att saken blir tillräckligt utrett har fungerat som en skyddsmekanism för den tilltalade. Förslaget innebär att denna skyddsmekanism försvinner vilket Civil Rights Defenders inte kan acceptera.

Civil Rights Defenders tillstyrker dock utredningens sammanfattande förslag att det som har förekommit under förberedelsen tydligare bör kunna göras till en del av processmaterialet vid rättegångar.

Läs hela yttrandet

För att ladda ner hela yttrandet, klicka här.

Taggar