Yttrande över departementsskrivelsen ”Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor” (ds 2019:15)

Allmänt

Utgångspunkten för Civil Rights Defenders yttrande är att en myndighet för romska frågor måste ha stöd bland romer och i det romska civilsamhället. Den föreslagna myndigheten kan endast inrättas om ett sådant stöd finns. Civil Rights Defenders föreslår därför att departementet i den fortsatta beredningen av departementsskrivelsen för fortsatta diskussioner med representanter från en bred representation av det romska civilsamhället.

Civil Rights Defenders är därutöver tveksam till den särlösning det innebär att inrätta en särskild myndighet för romska frågor. Detta inte minst eftersom statens förhållande till romer genom historien har präglats av att särskilda åtgärder grundade i stereotypa föreställningar har riktats mot gruppen. Dessa lösningar har inte sällan lett till ytterligare stigmatisering av romer istället för att komma tillrätta med aktuella problem. Oaktat den goda intention som får anses ligga bakom förslaget till inrättandet av en myndighet för romska frågor, anser Civil Rights Defenders att andra myndigheter som arbetar för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna istället bör ges ansvar att arbeta för att förbättra också romers situation inom ramen för sina respektive uppdrag. Vid behov kan särskilda uppdrag riktas till dessa myndigheter.

Att vidta särskilda åtgärder för att garantera mänskliga rättigheter för en missgynnad grupp kan vara befogat och nödvändigt men sådana lösningar bör vara tillfälliga. Inrättandet av en myndighet får anses vara en åtgärd av mindre tillfällig art och en åtgärd som inte på bästa sätt stärker romers rättigheter.

Läs hela yttrandet

För att ladda ner hela yttrandet, klicka här.

Taggar