Om medicinska åldersbedömningar och myndigheters svar på Statens medicinsk-etiska råds (SMER) skrivelse


Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån har tagit del av Rättsmedicinalverkets (RMV), Migrationsverkets och Socialstyrelsens svar på SMERs skrivelse om medicinska åldersbedömningar.

Vi beklagar att den rättsosäkra bedömning av om någon är barn eller vuxen i asylärenden tillåts fortgå, i synnerhet då frågan ofta har en avgörande betydelse för beviljande eller avslag på asylansökan. Vi ifrågasätter situationens förenlighet med Sveriges åtagande enligt Europakonventionen, och anser att Sverige inte säkerställer en process som garanterar ett i praktiken tillgängligt skydd mot refoulement.

Vi ser inte att RMV:s svar innehåller någon ny information och betydande kritik är fortfarande lämnad obesvarad.

Rådgivningsbyrån och Civil Rights Defenders betonar att följande åtgärder måste vidtas omgående:

  • RMV:s nuvarande metod för medicinska åldersbedömningar är behäftad med så allvarliga brister att arbetet med att finna säkrare metoder måste påbörjas. De metoder som väljs måste vara transparenta på så sätt att eventuella felmarginaler tydligt framgår av de medicinska utlåtandena som kommer bli en del av Migrationsverkets beslutsunderlag.
  • Oberoende vilken metod som används är det Migrationsverket och migrationsdomstolarnas uppgift att säkerställa en noggrann och individbaserad bevisvärdering av ålder/underårighet i praktiken. Resultaten av en medicinsk åldersbedömning utgör endast ett av flera bevismedel och måste vägas mot övrig bevisning i ärendet. De individuella förutsättningarna att presentera bevisning måste beaktas.
  • Möjlighet till bevislättnad enligt principen om tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt) måste bedömas i varje enskilt fall, och tillämpas korrekt. Om det, efter en genomförd medicinsk åldersbedömning kvarstår ett tvivel om att den asylsökande är underårig eller inte, ska bedömning enligt EU-regler göras till fördel för den sökande.
  • Tillsättandet av en oberoende granskning av hanteringen av medicinska åldersbedömningar i alla delar av asylprocessen.

Myndigheternas yttrande över SMERs kritik är den senaste händelseutvecklingen kring de medicinska åldersbedömningarna. Rådgivningsbyrån och Civil Rights Defenders kommer att arbeta för att lyfta frågan ytterligare framöver.

Vill du veta mer om kritiken mot åldersbedömningar?

Klicka här för Rådgivningsbyråns sammanställning av kritiken från 2017 och framåt.

Taggar , ,