Yttrande över ”Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” (utkast till lagsrådsremiss)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders vill framföra kritik mot att det aktuella förslaget inte närmare analyserats i förhållande till åtaganden om mänskliga rättigheter, inte minst barnkonventionen och Europakonventionen. Civil Rights Defenders ställer sig kritisk till en förlängning av den tillfälliga lagen. Detta gäller särskilt i förhållande till särskilt ömmande omständigheter för barn (11 §). Bortsett studier som grund för uppehållstillstånd förordas att en återgång sker till utlänningslagen (2005:716). För det fall regeringen tar det aktuella förslaget vidare i lagstiftningsprocessen välkomnas de ändringar som regeringen föreslagit i förhållande till den tillfälliga lagen (2016:752).

Efter några allmänna synpunkter om den tillfälliga lagen och det aktuella förslaget framför Civil Rights Defenders de huvudsakliga synpunkterna i enlighet med den i lagrådsremissen angivna dispositionen. I övrigt hänvisar vi till det remissvar som framställts av Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Till sist ges en avslutande kommentar.


Ladda ner hela yttrandet.

Taggar