Yttrande över utredningen ”Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism” (SOU 2018:65)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders är positiv till att utredningen har behandlat ett brett utredningsuppdrag med försiktighet och sökt lösningar som möjliggör ökad samverkan mellan myndigheter på lokal nivå genom förenklat informationsutbyte samtidigt som enskildas integritet värnas. Utredningen har generellt gjort välunderbyggda avvägningar i de förslag som lagts.

Civil Rights Defenders avstyrker dock förslaget att socialtjänsten med stöd av en sekretessbrytande bestämmelse ska kunna lämna uppgifter om misstanke om brott enligt finansieringslagen och rekryteringslagen till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Vi ifrågasätter även förslaget att misstanke om förberedelse och stämpling till terroristbrott ska omfattas av bestämmelsen.

Civil Rights Defenders har ingen erinran mot förslaget att Polismyndigheten ska kunna dela uppgifter om enskildas kopplingar till våldsbejakande extremism och terrorism till den kommunala socialtjänsten.

Civil Rights Defenders ser behov av förtydliganden av hur lagstiftningen avser tillämpas för att säkerställa att delad information behandlas med försiktighet och att informationsutlämnande enbart sker i de fall integritetsintrånget är motiverat.


Ladda ner hela yttrandet.

Taggar