Yttrande över utredningen ”Ekonomiska sanktioner mot terrorism” (SOU 2018:27)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders är positiva till att åtgärder vidtas för att Sverige ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner samt resolution 1373 (2001) liksom de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer i fråga om genomförande av berörda FN-resolutioner på sanktionsområdet. Vi anser dock att utredningen i sina bedömningar inte i tillräckligt hög grad har beaktat Sveriges övriga internationella åtaganden att anta rättssäker lagstiftning med respekt för individens fri- och rättigheter.

Civil Rights Defenders välkomnar utredningens förslag för att möta de rättssäkerhetskrav som utvecklats genom internationell praxis sedan Sanktionslagsutredningens betänkande Internationella sanktioner (SOU 2006:41). Vi anser dock inte att de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa en hög grad av rättssäkerhet och avstyrker främst av detta skäl flera förslag i den nya lagen om frysning av tillgångar.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar