Yttrande över utredningen ”Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation” (Ds 2017:62)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders kan konstatera att ett underliggande syfte med utredningen är att harmonisera svensk lag med EU-direktiv på området och har inga invändningar mot detta. Vi ser dock att utredningen i flera fall underlåtit att beakta andra relevanta internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter vilket gör att flera av utredningens förslag inte är i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden.

Civil Rights Defenders avstyrker i stort förslagen i utredningen mot bakgrund av de inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter som förslagen innebär. Civil Rights Defenders tillstyrker dock införandet av en definition av terroristorganisation i Rekryteringslagen.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar