Yttrande över delbetänkandet av utredningen om hemlig dataavläsning – ett verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Allmänna synpunkter

Civil Rights Defenders anser att införandet av en ny lag om hemlig dataavläsning innebär ett omfattande intrång i rätten till privatliv och skyddet av den personliga integriteten. Vi bedömer samtidigt att hemlig dataavläsning kan vara en ändamålsenlig åtgärd för att uppnå syftet att bekämpa allvarlig brottslighet. Införandet av sådana åtgärder måste dock föregås av en ytterst noggrann avvägning mellan dessa båda intressen. Införandet av åtgärderna måste vara absolut nödvändiga för att vi ska kunna behålla ett öppet samhälle som företräder de demokratiska värdena.

Civil Rights Defenders anser att utredningens förslag måste kompletteras med ytterligare åtgärder samt även en översyn av den enskildes möjlighet till effektiva rättsmedel i fall intrånget är inkonsekvent med exempelvis Europakonventionens bestämmelser, för att Sverige fullt ut ska leva upp till sina internationella åtaganden vad gäller att respektera och garantera mänskliga fri- och rättigheter. Civil Rights Defenders avgränsar detta yttrande till att gälla de förslag där risken för godtyckligt eller oproportionerligt intrång i den enskildes privatliv är särskilt påtaglig.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar