Yttrande över utredningen ”Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott” (SOU 2017:61)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders är kritisk till utredningsuppdraget som sådant. En ordning där återfall i allvarlig brottslighet skulle utgöra grund för att senarelägga villkorlig frigivning öppnar inte enbart upp för godtycke utan även för bristande förutsägbarhet , vilket inte är förenligt med internationella människorättsnormer. Civil Rights Defenders är av den bestämda uppfattningen att rättssäkerhet, förutsägbarhet och likhet inför lag måste grunda det svenska samhället och gälla för alla, oavsett om man har beg ått ett allvarligt brott eller inte. I de fall där det misstänks finnas en ökad risk för återfall i brott är det av yttersta vikt att den enskilde istället får adekvat stöd från relevanta myndigheter i samhället.

Civil Rights Defenders är även kritisk ti ll att regeringen valde att tillsätta en utredning med fokus på åtgärder för övervakning och kontroll, istället för att se över de omständigheter som brister i samband med utskrivning. Tydliga tidsgränser, vård under fängelsetiden och ett sammanhållet ansvar för stödinsatser relaterade till tiden efter vistelsen i fängelse är aspekter som måste säkerställas för att minska risk för återfall i brott.

Vad gäller utredningens förslag anser Civil Rights Defenders sammanfattningsvis att insatser om kontroll och övervakning inte ska ses isolerat. Övervakarens roll bör även utvecklas till att innefatta att den enskilde ska få stöttning i processen att få stöd enligt

den individuella verksamhetsplanen. Såväl verksamhetsplan som plan för övervakning måste därtill ut arbetas i samråd med den enskilde varför placeringen av en bestämmelse om sådant samråd måste ses över ytterligare.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar