Yttrande över betänkandet ”Så stärker vi den personliga integriteten” (SOU 2017:52)

Allmänna synpunkter

Civil Rights Defenders välkomnar utredningen om stärkandet av den personliga integriteten och kartläggningen av potentiella risker för överträdelser i samband med användningen av informationsteknik. Civil Rights Defenders delar Integritetskommitténs bedömning att uppförandet av en branschvis självreglering med stöd av sektorsmyndigheter, samt tydligare reglering i lag, skulle stärka skyddet för den enskildes personliga integritet. Men Civil Rights Defenders anser även att utredningens förslag måste kompletteras med ett antal åtgärder för att Sverige fullt ut ska leva upp till sina internationella åtaganden vad gäller att respektera och garantera mänskliga fri- och rättigheter. Civil Rights Defenders analys av författningsförslaget begränsas till de delar som anges nedan.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar