Yttrande över betänkande av utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet (SOU 2017:5)

Allmänna synpunkter

Civil Rights Defenders verkar för att försvara de mänskliga fri- och rättigheterna såväl i Sverige som internationellt. Mot bakgrund av den svåra situation som många EU-medborgare står inför i Sverige idag, utgör denna grupp en av de grupper vars rättigheter Civil Rights Defenders bevakar särskilt. De kortfattade synpunkter som framförs i det nu aktuella yttrandet är därför huvudsakligen begränsade till att omfatta de delar av utredningen som särskilt berör denna grupp.

Civil Rights Defenders ser med oro på situationen för utsatta EU-medborgare och på deras brist på tillgång till grundläggande rättigheter i Sverige. Vi mottog det nu aktuella betänkandet med förhoppningen om att den skulle klargöra denna grupps rättigheter och vi finner det beklagligt att så inte har skett. Civil Rights Defenders är därvid kritisk till att uppdraget inte har omfattat även det kommunala sociala biståndet. Kommuner tillämpar idag olika förhållningssätt vad gäller tillerkännande av socialt bistånd till utsatta EU-medborgare som vistas i kommunerna. Civil Rights Defenders anser att den aktuella utredningen hade utgjort ett lämpligt tillfälle att klargöra kommunernas ansvar gentemot utsatta EU-medborgare vad gäller rätten till ekonomiskt bistånd.


Ladda ner hela yttrandet.

Taggar