Yttrande över departementspromemorian ”Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall” (Ju2016/06616/L5)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker att det i förordning införs en obligatorisk anmälningsskyldighet av skadefall som skett inom Kriminalvården. Civil Rights Defenders anser dock att förslaget till anmälningsskyldighet är alltför begränsat. Detta riskerar medföra gränsdragningsproblem men också att andra kränkningar av intagnas mänskliga rättigheter inte kommer uppmärksammas.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar