Yttrande över betänkande ”Kraftsamling mot antiziganism” (SOU 2016:44)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar betänkandet i sin helhet och ser positivt på de framtagna rekommendationerna om hur arbetet mot antiziganism ska förstärkas. Vi delar kommissionens uppfattning om att regeringen, tydligare än idag, behöver använda sin styrande makt och de medel som står till buds för att kränkningar av romers mänskliga rättigheter ska upphöra. För att Sverige fullt ut ska leva upp till sina internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga fri- och rättigheter menar Civil Rights Defenders dock att utredningens förslag måste kompletteras med ett antal åtgärder. Vi har granskat utredningens förslag och bakomliggande resonemang utifrån Sveriges internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga fri- och rättigheter.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar