Yttrande över betänkande av häktes- och restriktionsutredningen: ”Färre i häkte och minskad isolering” (SOU 2016:52)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker flertalet förslag som utredningen presenterar. Vad gäller förslagen om alternativ till häktning vill vi dock understryka vikten av att regeringen säkerställer att tidsfristen för alternativen till häktning aldrig blir längre än nödvändigt. Även om alternativen till häktning som regel kan anses vara mindre ingripande, får synen på dessa alternativ inte leda till att själva intrånget i den enskildes privatliv förlängs jämfört med den förväntade tiden i häkte.

Vi tillstyrker även förslagen om tidsgränser för häkte för vuxna och barn, men anser att undantag från de föreslagna bestämmelserna om häktestider inte ska få göras. Det är av yttersta vikt att förundersökningarna skyndas på och att bevis kan säkras på ett bättre sätt så att skäl för att hålla någon häktad längre än 12 respektive 6 månader inte ska behöva finnas. Vi menar också att häktestiden maximala längd ska kopplas till brottets allvarlighet.

Vi är ytterst tveksamma till att Statens institutionsstyrelse (SiS), som den nu ser ut, är lämplig att ta hand om unga brottslingar. Det behövs tydliga regler, ett utvidgat mandat samt säkerställande av adekvata förutsättningar innan SIS-verksamheterna bör få ansvar för unga misstänkta.

Civil Rights Defenders är avslutningsvis kritiska till att utredningen inte belyser situationen för de klienter som är förvarsintagna enligt Utlänningslagen. Dessa klienter befinner sig inom häktesverksamheten trots att de inte ens misstänks ha begått brott.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar