Yttrande över utredningen ”Hur står det till med den personliga integriteten?” (SOU 2016:41)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar integritetskommitténs utredning och den kartläggning av tillståndet för den personliga integriteten som har gjorts. Civil Rights Defenders konstaterar att området är komplext och i behov av fortlöpande översyn. Civil Rights Defenders välkomnar därför förslaget om regelbunden uppföljning på området och att regeringen årligen ska avlägga en skrivelse med lägesbilden till riksdagen.

Civil Rights Defenders delar inte integritetskommitténs bedömning att behovet av ett särskilt integritetsskyddsråd inte längre är aktuellt eftersom bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen införts. Tvärtom anser Civil Rights Defenders att det mot bakgrund av den kartläggning som kommittén presenterar finns ett uppenbart behov av helhetsgrepp på området, i lagstiftningsprocessen såväl som på ett övergripande plan. Civil Rights Defenders är därför kritiska till att integritetskommittén inte föreslår inrättandet av ett integritetsskyddsråd och heller inte presenterar någon utredning av vilka uppgifter ett sådant råds uppdrag skulle kunna omfatta.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar