Yttrande över utredningen ”Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation” (SOU 2016:40)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker utredningens förslag till lagändringar mot bakgrund av de inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter som förslagen innebär.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar