Rättegången om Skånepolisens register över romer: en nulägesbild

Stockholms tingsrätt

Den 5 mars 2015 stämde Civil Rights Defenders svenska staten för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i och med Skånepolisens så kallade Kringresanderegister över tusentals romer. Målet prövades vid Stockholm tingsrätt, vars domslut slog fast att staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering.

Domslutet har därefter överklagats av Justitiekanslern (JK) och nu väntar nya förhandlingar vid Svea Hovrätt. För att de drabbade ska få upprättelse väntar en lång process och frågorna om vad som händer nu är många. Denna nulägesbild ämnar att skapa förståelse kring vad som hittills skett samt vad som händer nu.

Bakgrund

I september 2013 avslöjade Dagens Nyheter att Skånepolisen fört ett register över ca 4 700 romer eller personer med nära anknytning till romer. Flera instanser prövade registrets laglighet men väjde för frågan om registrets etniska natur, och förklarade det istället olagligt på andra grunder.

För att fastslå att det faktiskt handlade om etnisk registrering – och därmed etnisk diskriminering – stämde Civil Rights Defenders den svenska staten för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i mars 2015.

Den 10 juni meddelade tingsrätten att svenska staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering. Enligt tingsrättens dom fick Civil Rights Defenders, och de elva individer vi företrätt, rätt på alla punkter.

Domen slog fast att de elva personerna i målet registrerats enbart på grund av sin etniska tillhörighet, vilket bryter mot såväl Polisdatalagen som Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Domslutet inkluderade även hänvisningar till de övergrepp romer i Sverige historiskt utsatts för från statsmaktens sida.

Vidare beslutade tingsrätten att de elva individerna skulle tillerkännas 30 000 kronor var i skadestånd i och med den kränkning de blivit utsatta för. Efter domslutet hade JK tre veckor på sig att överklaga domen innan den skulle vinna laga kraft.

Prövning i högre rätt

Den 30 juni kom beskedet att svenska staten genom JK överklagat domen från Stockholm tingsrätt. JK menar att personerna i registret redan har kompenserats för den kränkning de utsatts för genom granskningsmyndigheternas beslut och genom tidigare skadestånd på 5 000 kronor.

Genom en överklagan vill JK få domen prövad i nästa juridiska instans, vilken i detta fall är Svea hovrätt. Att målet nu kommer att tas upp i hovrätten innebär att det blir en ny förhandling.

Sannolikt kommer det dröja drygt ett år innan den kommande processen är över och Svea hovrätt utfärdar sin dom. Inget skadestånd kommer att betalas ut förrän hovrätten beslutar i målet. Processen kommer fortsatt att gälla samma elva individer som tidigare och det finns i nuläget inte möjlighet för andra personer som registrerats att ansluta sig.

Anledningen till att Civil Rights Defenders valde att företräda bara elva individer i just det här fallet var att vi inte hade kapacitet att driva målet för fler personer än så. Vi ser detta mål som ett pilotfall som skapar förutsättningar för att även andra som ingår i registret kan få upprättelse.

Möjlighet till upprättelse

Skulle Civil Rights Defenders vinna målet även i Svea hovrätt och domen vinna laga kraft skulle det ytterligare skadeståndet kunna betalas ut till de elva individer vi företrätt. Även andra personer som registrerats i det så kallade Kringresanderegistret har då också möjlighet att gå till domstol och begära skadestånd.

Det är sannolikt att domstolen skulle bedöma deras fall likadant som för de elva individerna, men det finns inga garantier. Alla personer kommer att bedömas individuellt och fokus kommer att ligga på huruvida de registrerats enbart på grund av att de är romer eller inte.

Civil Rights Defenders kommer inte ha möjlighet att företräda alla personer som finns i registret. Vi kommer dock att, på vår hemsida, löpande informera om när målet tas upp i hovrätten samt vilka möjligheter som finns för övriga registrerade att kräva sin rätt efter processens slut.

Frågor och svarRättegången om Skånepolisens register över romer

Har du ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på: info@crd.org

Taggar