Remissvar avseende promemorian ”En europeisk utredningsorder” (Ds 2015:57)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget att det ska införas en ny lag om en europeisk utredningsorder, men anser att förslaget behöver kompletteras vad gäller bestämmelsen om hinder mot erkännande och verkställighet. Civil Rights Defenders anser att vägransgrunderna måste kompletteras med en uttrycklig hänvisning till artikel 6 i EU-fördraget, liksom till Europakonventionen och unionsrättens bestämmelser om skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Civil Rights Defenders har granskat utredningens förslag och bakomliggande resonemang utifrån Sveriges internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga fri- och rättigheter. Civil Rights Defenders har endast kommenterat de delar av författningsförslaget där vi har synpunkter.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar