Yttrande över departementspromemorian ”Ett särskilt tortyrbrott” (Ds 2015:42)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget om en ny lag som kriminaliserar tortyr. Vi anser att befintlig svensk rätt inte omfattar alla delar av tortyrbrottet så som det är definierat i internationell och europeisk rätt varför, kriminalisering av ytterligare handlingar är nödvändigt. För att Sverige fullt ut ska leva upp till internationella åtaganden menar Civil Rights Defenders dock att utredarens förslag måste kompletteras bland annat genom att gärningsmannaskapet klargörs alternativt utvidgas och att ansvar kan utkrävas även vid samtycke till tortyr eller underlåtenhet att ingripa mot tortyr.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar