Yttrande över utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU” (SOU 2015:71)

Sammanfattning

NSPH och Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget om en ny lag om vård av barn och unga. Vi anser dock att olika avsnitt i den föreslagna lagen måste förtydligas för att barn och unga ska garanteras bästa möjliga vård och omsorg, men också för att Sverige ska kunna sägas leva upp till Barnkonventionens intentioner och till andra internationella lagar som Sverige ratificerat.

Vi avstyrker förslaget i den del som rör § 3, rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” som vi anser är direkt oförenligt med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde ikraft i Sverige 2009.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar