Yttrande över Bergwallkommissionens rapport (SOU 2015:52)

Sammanfattning

Kommissionen har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord.

NSPH och Civil Rights Defenders välkomnar denna utredning. Utredningen förefaller vara både genombearbetad och väl underbyggd. I stort är vi positiva till utredningens förslag men anser att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Flera viktiga förslag handlar om att kunskapen inom den rättspsykiatriska vården behöver förstärkas. Vi saknar dock förslag om att ta tillvara patienter, brukare och anhörigas samlade erfarenhetsbaserade kunskap i framtidens rättspsykiatriska vård. Erfarenhetskunskapen är ett viktigt komplement till forskning och professionell kunskap. Detta kan ske genom att man skapar en struktur med nationella och regionala arenor där forskningen och professionens beprövade erfarenhet kan möta erfarenhetskunskapen.

Vår övertygelse är att det finns flera vinster med att ta in erfarenhetskunskapen i rättspsykiatrin. Den skulle förbättra möjligheten att bevaka kvalitet och rättssäkerhet i den rättspsykiatriska vardagen men också utgöra en viktig motkraft vid extraordinära processer som i fallet Bergwall. Vi framför i yttrandet flera förslag på hur rättssäkerhet och vårdkvalitet skulle kunna förbättras.

Vi vill understryka vikten av att alla aktörer i rättsprocessen måste ha kunskap och förståelse för vilket stöd personer med olika funktionsnedsättningar kan behöva för att få en rättssäker process. Vi för fram förslag om hur objektiviteten skulle kunna förbättras och hur personer med psykisk, intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning kan få ett bättre och därmed mer rättssäkert bemötande vid såväl domstolsprocessen som vid förundersökningen.

I särskilda avsnitt kommenterar vi också utredningens beskrivning och slutsatser när det gäller Sture Bergwalls läkemedelsbehandling och psykoterapeutiska behandling. Vår bild av kunskapsläget som fanns vid granskningen skiljer sig från utredningens. Under avsnittet ”Utveckling av självvärderingar och interkollegial granskning”, föreslår vi kompletterande modeller och metoder för granskning och utveckling som vi anser mer hållbara och verksamma.

Vi har valt att huvudsakligen begränsa yttrandet till frågor som berör rättssäkerhet och skydd för mänskliga rättigheter samt de delar av betänkandet som berör den rättspsykiatriska vården. Vi tillstyrker de förslag som tillkommit – samt de förslag som finns i underlagsrapporten – som vi inte kommenterat i vårt yttrande.

Vi vill lämna följande kommentarer till utredarna för överväganden om förändringsbehov.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar