Civil Rights Defenders välkomnar slutsatserna i JO:s granskning

Uttalande med anledning av Justitieombudsmannens granskning av Skånepolisens register över romer:

För snart ett år sedan inledde Justitieombudsmannen, JO, en granskning för att klargöra vem som bär ansvar för det polisregister över romer där 4700 individer registrerats. I dag blev den klar. JO pekar bland annat på att ansvarsfördelningen inom polismyndigheten har varit mycket otydlig och att detta innebar att det saknades kontroll och styrning över behandlingen av registret. JO menar vidare att det vilar ett tungt ansvar på Skånepolisen och att det de facto rör sig om ett register över etnisk tillhörighet.

Civil Rights Defenders välkomnar slutsatserna i JO:s granskning. Vi ser positivt på att JO fastslår att Skånepolisens register handlar om etnisk registrering, samt att JO lyfter fram att registret är särskilt allvarligt eftersom det drabbar en redan utsatt grupp. Vi hade dock önskat att JO drog de fulla konsekvenserna av sin analys och uttalat att det faktiskt rör sig om etnisk diskriminering. Överlag saknar vi ett bredare rättighetsperspektiv i JOs granskning.

Civil Rights Defenders lämnade för två veckor sedan in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt eftersom vi menar att Skånepolisens register utgör ett solklart fall av etnisk diskriminering. Vi representerar åtta vuxna och tre barn av de 4700 individer som fanns med i registret. Vårt mål med stämningsansökan är att fastslå att staten, genom den dåvarande Polismyndigheten i Skåne, har gjort sig skyldig till etnisk registrering och brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är en kränkning som bör erkännas och de drabbade ska få ett skadestånd i proportion till vad de har utsatts för. JOs slutsatser om registrets etniska karaktär ger oss stöd i vår sak.

Civil Rights Defenders kommer att noga följa hur polisen följer upp kritiken från JO. Vi utgår från att den tas på största allvar och att nödvändiga åtgärder omedelbart vidtas.

Taggar