Civil Rights Defenders driver rättsprocess mot polisens romregister

Följande replik från Civil Rights Defenders till Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg publicerades den 18 juli på DN:debatt:

Civil Rights Defenders håller med Diskrimineringsombudsmannen om att det är ett stort misslyckande att staten inte förmått ta avstånd och fördöma den etniska och diskriminerande aspekten av det så kallade romregistret. Därför har organisationen tillsammans med tre medlemmar i familjen Taikon påbörjat ett arbete för att få frågan om etniska diskriminering rättsligt prövad.

Skånepolisens registrering av romer i det så kallade kringresanderegistret har fått stor och välförtjänt uppmärksamhet i media. Mycket tyder på att registret upprättats på etnisk grund vilket inte bara strider mot svensk lag utan också mot centrala människorättsprinciper. Registret omfattar avlidna, ett stort antal barn och en mängd personer bosatta utanför Skåne. Många av de registrerade är inte misstänkta för brott och det enda som tycks förena dem är den romska tillhörigheten eller familjeband till romer.

Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg påpekar i DN den 17 juni är det ett stort misslyckande att staten inte förmått ta avstånd och fördöma den etniska och diskriminerande aspekten av registret. Hon pekar på behovet av rättsliga processer och på de uppenbara brister i lagstiftningen som gör att DO inte har möjlighet att angripa polisens register. Vi håller med DO i hennes analys och har påbörjat ett arbete för att få frågan om diskriminering rättsligt prövad.

Civil Rights Defenders har från det att registret blev känt haft en dialog med personer som finns med i registret och analyserat de aktuella frågorna ur ett människorättsperspektiv. Tillsammans har vi nyligen lämnat in en rapport till FN:s människorättsråd där vi kritiserar Sverige för Skånepolisens register och för att de drabbade inte fått upprättelse för den diskriminering de utsatts för. Liksom DO kritiserar vi även regeringen för den låga ambitionen i arbetet för romers rättigheter; att en rom ska ha samma rättigheter som andra först om tjugo år är ett slag i ansiktet på de människor som i århundraden varit berövade sina rättigheter.

Då både säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och justitiekanslern i sina prövningar saknat ett rättighetsperspektiv och väjt för frågan om diskriminering är det nu viktigt att få till en prövning utifrån Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i svensk domstol. För de drabbade och för romer i allmänhet är det viktigt att få klarlagt att Skånepolisens register inte bara är olagligt utan även att de utsatts för systematisk diskriminering.

Omfattningen av kränkningen och vikten av att få diskrimineringsaspekten belyst kan bara förstås om den sätts i relation till de historiska övergrepp som Sveriges romska befolkning utsatts för. Romer har genom tiderna misstänkliggjorts, särbehandlats och påståtts vara särskilt benägna till brottslig verksamhet.

För att åstadkomma en reell förändring för romer krävs att en rad samhällsaktörer tar ansvar. Genom att få polisens register och frågan om diskriminering prövad rättsligt tar vi vårt ansvar och bidrar till en positiv utveckling. Men det är Sveriges regering som har resurserna, makten och ansvaret att faktiskt förändra de strukturer som leder till att romers mänskliga rättigheter kränks.

Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders
John Stauffer, chefsjurist Civil Rights Defenders
Fred Taikon
Rosario Ali Taikon
Maria Taikon


Du kan läsa mer om rättsprocessen mot polisens romregister här.

Taggar