Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

Tvångsvårdad men inte utan rättigheter är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden som nu gör det möjligt för Civil Rights Defenders att utveckla vårt arbete inom låsta institutioner. Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård.

I nära samarbete med NSPH, RSMH, Attention, Shedo och Autism- och Aspergerförbundet kommer Civil Rights Defenders utveckla en rad olika metoder som ska resultera i arbetsmodeller som ska ligga till stöd för organisationer och berörda aktörer så som stödpersoner, kontaktpersoner, personliga ombud, men även för enskilda juridiska ombud.

Målgruppen för projektet är alla pojkar, flickor, kvinnor och män som på grund av allvarlig psykisk ohälsa eller andra skäl hamnat inom någon av landets tvångsvårdsinstitutioner.

Genom fokusgrupper och intervjuer undersöker projektet enskilda individers erfarenheter om hur de ser på det stöd de kan få när de är intagna i tvångsvården. Utveckling av digitala verktyg i syfte att stärka aktörers befintliga verksamheter är en central del av projektet och kommer att bidra till att enskilda individer har större möjlighet att få stöd i samband med människorättskränkningar även efter projektets avslutande.

I samarbete med Advokatsamfundet kommer det att tas fram en digital plattform där funktionshindersorganisationer kan beskriva konsekvensen av olika funktionsnedsättningar och vilket tekniskt eller personellt stöd advokater kan erhålla för att bättre kunna bistå sina klienter. Projektet kommer även att utveckla en svensk version av den redan etablerade Defenders’ Database som idag används av människorättsförsvarare på Kuba och i andra länder. Databasen är ett verktyg för att samla in och analysera information om människorättskränkningar. Genom detta kommer organisationer och berörda aktörer kunna följa upp och filtrera människorättskränkningar inom tvångsvården med hjälp av statistik och grafer. Genom uppföljningsbara data om människorättssituationen i svensk tvångsvård stärker vi både stödjande aktörers roll och bidrar till bättre stöd för enskilda individer.