Ordlista

Arvinge den som ärver enligt lag.

Arvskifte fördelningen av den avlidnes egendom mellan arvingar och eventuella testamentstagare.

Arvsklasser tre stycken som tillsammans bildar den legala arvsordningen.

Arvslott den del av kvarlåtenskapen som en arvinge får.

Arvsordning arvingarnas inbördes turordning. Arvsordningen delar in nära släktingar i tre arvsklasser.

Bouppteckning en förteckning över ett dödsbos samtliga tillgångar och skulder. Bouppteckningen måste göras inom tre månader från dödsfallet.

Bröstarvinge egna barn och adoptivbarn.

Dödsbo en avliden persons samtliga tillgångar och skulder. Dödsbodelägarna sköter förvaltningen av dödsboet och måste vara eniga om varje åtgärd. Ett dödsbo är en egen juridisk person, vilket innebär att tillgångarna skall hållas skilda från delägarna och att den avlidnes skulder enbart kan göras gällande mot dödsboet. Den gemensamma förvaltningen kan i vissa fall tas över av en boutredningsman.

Dödsbodelägare är efterlevande make/maka eller sambo samt arvingar och eventuella universella testamentstagare.

Fri förfoganderätt samma rätt som vid full äganderätt med inskränkningen att testamentstagaren inte får testamentera bort den egendom som innehas med fri förfoganderätt.

Full äganderätt testamentstagaren kan bestämma över egendomen både under sin livstid och genom testamente.

Klandertalan ska väckas vid domstol inom sex månader från det att en arvinge har delgivits testamentet. Klandertalan kan enbart gälla frågan om ett testamente är ogiltigt med hänsyn till förhållandena vid dess tillkomst.

Laglott den del av en bröstarvinges arvslott (hälften) som i princip inte får inskränkas av den avlidne genom testamente.

Legat något som ges bort i testamentet, exempelvis ett smycke eller en specifierad summa pengar.
Nyttjanderätt testamentstagarens rätt att använda egendom.

Skiftesman utses av domstol med uppgift att skifta dödsbo vars delägare inte själva kan enas om arvskiftet.

Särkullbarn barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är döda.

Testamentesexekutor kan utses i ett testamente och är den som ska sköta boutredningen.

Testamentstagare den som får egendom genom testamente.

Testator den som testamenterar.

Universell testamentstagare den som får hela eller del av kvarlåtenskapen eller återstoden av kvarlåtenskapen sedan andra testamentstagare fått sitt.