Vistelseförbud 

Status: Tidöpartierna tillsatte en departementspromemoria som presenterade ett förslag om vistelseförbud under 2023. Den 21 december 2023 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag på en ny lag om preventiva vistelseförbud. Lagen röstades igenom av riksdagen den 24 januari 2024 och lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2024. Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Enligt lagen ska vistelseförbud kunna användas mot personer även när de inte är misstänkta för brott. Ett vistelseförbud kan också kombineras med elektronisk övervakning. Överträdelse av vistelseförbud är straffsanktionerat med böter eller fängelse i högst ett år. 

Kommentar: Vistelseförbud inskränker rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv. Åtgärden är särskilt inskränkande med tanke på att den tar sikte på personer som inte är dömda till straff. Ett vistelseförbud kan innebära att man under en tid begränsas från skola, arbete, fritidsaktiviteter, vårdcentral, familj och bostad. Detta bör väga tungt i en proportionalitetsbedömning. Den nya lagen innehåller inte heller adekvata rättssäkerhetsgarantier, bland annat i form av en stadgad maximal radie för hur stor geografisk yta som ett vistelseförbud får täcka. Slutligen är det tveksamt om vistelseförbud kommer att lyckas uppnå syftet att minska viss typ av kriminell verksamhet, eftersom ett vistelseförbud inte förhindrar kriminaliteten att förflyttas eller främjas från andra platser.  

För en fördjupad kommentar, se vårt remissyttrande till lagförslaget.  

Uppdatering: Den 24 januari 2024 sa riksdagen ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2024.

Senast uppdaterad: 2024-01-30