Översyn incitamentsstruktur för frivillig återvandring

Status: I syfte att öka återvandringen för personer bosatta i Sverige med anknytning till ett annat land beslutade regeringen i oktober 2023 att tillsätta en särskild utredare. Utredaren ska bland annat kartlägga insatser för att stimulera återvandring, identifiera ekonomiska incitament för återvandring, och föreslå nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2024. Migrationsverket ska redan enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig återvandring och ska nu arbeta med att vidare göra informationen och detta tillgänglig och nu ut till fler personer.

Kommentar: Året 2022 var det totalt 30 sökande och av dessa beviljades två personer bidrag för frivillig återvandring.1 Frivillig återvandring berör inte en stor grupp av människor och rätten till att frivilligt lämna landet är något som en alltid har i enlighet med art. 13 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Civil Rights Defenders menar att fokus på frivillig återvandring utgör en felprioritering utifrån de begränsade resurser som Migrationsverket har och det kan uppfattas som ett symboliskt initiativ av Tidöpartierna för att understryka deras narrativ om att vara en integrerad del av samhället. Det underliggande narrativet i utredningen och dess inriktning på att stimulera återvandring, särskilt för personer som inte integrerats enligt specifika kriterier, trots att det är personer som uppfyller lagkraven för att bosätta sig i landet, riskerar att förstärka stereotyper och negativa attityder gentemot vissa grupper i samhället. Istället för att fokusera på integrationsåtgärder och skapa en inkluderande miljö för alla som väljer att bosätta sig i Sverige, kan detta initiativ förstärka ett potentiellt rasistiskt narrativ som kopplar en persons värde till deras grad av integration. Resurser bör istället fokuseras på att skapa trygga, säkra och effektiva handläggningsprocesser för asylsökande och andra grupper som söker tillstånd att bosätta sig i Sverige. Långa handläggningstider leder idag till rättssäkerhetsbrister, särskilt inom asylärenden, där det blir svårare för asylsökande att bevisa skyddsbehov med tiden. I kombination med andra planerade åtgärder, som åtgärder om kvalificering till välfärden och skärpningar av möjligheterna att erhålla permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap, riskerar det att resultera i en mer eller mindre påtvingad återvandring, snarare än en frivillig sådan. 

1. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2023/2023-08-29-Fler-insatser-kravs-for-att-oka-kunskapen-om-stod-vid-atervandring.html

Senast uppdaterad: 2023-12-12