Ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden

Status: Under 2023 presenterade Tidöpartierna ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen Stärkt återvändandeverksamhet. Enligt tilläggsdirektivet ska utredningen nu även undersöka utökad användning av fotografier, fingeravtryck och DNA-analys för identifiering i alla slags utlänningsärenden. Denna del ska redovisas senast 29 november 2024.

Kommentar: Att öka inhämtningen av biometriska data motiveras av syftet att effektivisera återvändandeverksamheten för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Det finns en risk att en utökning av den kontroll som myndigheter utövar kommer att leda till att personerna blir mer benägna att undvika kontakt med myndigheterna, vilket innebär att åtgärderna inte skulle vara ändamålsenliga och kan dessutom orsaka att grupper skjuts längre utanför samhället. Det kommer försvåra för personer i papperslöshet att få tillgång till sina grundläggande fri- och rättigheter. Det bör även erinras om att biometriska data utgör särskilt känsliga personuppgifter, vilket även aktualiserar frågor om den enskildes integritet och hur detta ska vägas mot myndigheternas intresse av kontroll.

Senast uppdaterad: 2024-06-17