Minskad sekretess mellan myndigheter

Status: Regeringen tog den 31 oktober emot ett betänkande med förslag på regler för en ökad informationsdelning med brottsbekämpande myndigheter (SOU 2023:69). Utredningen föreslår en ny huvudregel om att information som behövs för att förebygga och bekämpa brott ska delas med brottsbekämpande myndigheter.

Kommentar: Förslaget om utökad informationsdelning med brottsbekämpande myndigheter riskerar att kränka enskildas personliga integritet och leda till en övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden.1 Förslaget innebär att personuppgifter kommer behandlas på nya sätt, av nya aktörer och i en starkt ökad omfattning. Till exempel kan det röra sig om uppgifter från ett barns skola, om barnets etnicitet, umgänge eller släkt. Det kan också röra sig om uppgifter från sjukvården rörande exempelvis en skottskadad person. För individer som är oroade över att kartläggas av brottsutredande myndigheter kan det skapa ett hinder för att åtnjuta rätten till hälsa och utbildning.

I utredningen påpekas också att uppgiftsinhämtningen bedöms få störst genomslag på underrättelseområdet.2 Det är i det avseende viktigt att påminna om att individer som omfattas av de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet inte är misstänkta för något konkret brott.3

Den minskade sekretessen mellan myndigheter är särskilt oroväckande i relation till de övriga förslag som Tidöpartierna vill driva fram i relation till personer som inte är misstänkta för brott, exempelvis förslagen om utökade möjligheter att använda hemliga preventiva tvångsmedel.

1 SOU 2023:69 s. 714
2 SOU 2023:69 s. 709
3 SOU 2023:69 s. 631

Senast uppdaterad: 2023-12-12