Fler utvisningar på grund av brott

Status: I maj 2024 tillsatte Tidöpartierna en utredning med syftet att ta fram en skärpt reglering för att möjliggöra fler utvisningar av utlänningar som begår brott. Utredaren ska bland annat lämna förslag på att utvisning ska kunna ske vid risk för återfall i brottslighet även om straffvärdet inte ensamt talar för utvisning och mindre hänsyn ska tas till utlänningens anknytning till Sverige. Utredaren ska även undersöka om de särskilda kraven på brottslighetens allvar för utvisning av utlänningar som kom till Sverige innan de var 15 år ska tas bort.

Utredaren ska också lämna förslag på hur återreseförbud som meddelas på grund av brott kan skärpas och ta fram förslag på straffskärpningar för brott mot utlänningslagen. Uppdraget ska redovisas den 15 maj 2025.

Kommentar: Utvisning av en enskild på grund av brott är en långtgående sanktion som kan utgöra en inskränkning av individens fri- och rättigheter. Bland annat har Europadomstolen i flera fall funnit att utvisningar på grund av brott utgjort en kränkning av art. 8 EKMR.1 Utlänningens anknytning till landet måste beaktas innan de utvisas på grund av brott. Att sänka kraven på vilken hänsyn som behöver tas till utlänningens anknytning till Sverige riskerar därför att leda till kränkningar av individens grundläggande rättigheter. Att ta bort kraven på att brottsligheten ska vara särskilt allvarlig för utvisning av utlänningar som kom till Sverige innan de var 15 år riskerar också att leda till att fler utvisningar sker i strid med rätten till privat- och familjeliv samt barnets bästa.

Att få ett återreseförbud får en mycket stor negativ påverkan på den enskilda. Att i större utsträckning meddela bestående återreseförbud som inte löper ut kan komma att inskränka på individens rätt till asyl och omöjliggöra deras chans att i framtiden söka skydd inom Schengenområdet.

1 Maslov v. Austria [GC] (no. 1638/03) p. 100, Noorzae v. Denmark (no. 44810/20) p. 39.

Senast uppdaterad: 2024-06-17