Anonyma vittnen

Status: Tidöpartierna har fortsatt handläggningen av en utredning om Anonyma vittnen som tillsattes 2022 av den tidigare regeringen. Den 30 oktober överlämnade utredningen om Anonyma vittnen (SOU 2023:67) sitt delbetänkande till regeringen. I betänkandet föreslås att det ska införas ett system med anonyma vittnen i brottmål. Förslaget innebär att åklagare och försvarare i vissa fall ska ges rätt att åberopa vittnen som är okända för motparten och domstolen.

Kommentar: Det följer av Sveriges internationella åtaganden att den som blivit anklagad för ett brott har en rätt till rättvis rättegång. Det inbegriper bland annat en rätt att förhöra motpartens vittnen. Eftersom förslaget om anonyma vittnen förtar försvarets möjlighet att ifrågasätta vittnets trovärdighet och begränsar vilka frågor som kan ställas till vittnet riskerar det att kränka den tilltalades rätt till en objektiv prövning. Om inte heller domstolen vet vem vittnet är försvårar det även deras möjligheten att utreda om vittnet är trovärdigt, vilket minskar domstolens möjlighet att göra en fullgod bevisvärdering.1 Förslaget riskerar därför att inskränka på grundläggande rättsstatliga principer.

Om anonyma vittnen tillåts finns även en risk att de vittnen som idag väljer att vittna offentligt istället kommer göra detta anonymt. Syftet med lagförslaget om anonyma vittnen är att bryta tystnadskulturen och öka lagföringen av brott. Men eftersom anonyma vittnesmål kan komma att leda till fler vittnesutsagor med lägre bevisvärde riskerar förslaget dessutom att bli kontraproduktivt.

1 Kostovski mot Nederländerna

Senast uppdaterad: 2024-01-30