”För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård” (SOU 2017:111)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker i stort utredningens förslag på åtgärder för att minska tvång mot barn inom den psykiatriska och rättspsykiatriska vården. Vi anser dock att vissa bestämmelser måste förtydligas för att barn och unga ska garanteras bästa möjliga vård och omsorg, men också för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden. Civil Rights Defenders bestämda uppfattning är att fastspänning och avskiljning av barn måste förbjudas. Då det saknas adekvata förutsättningar att i dagsläget förbjuda dessa tvångsåtgärder bör de dock tillåtas under en övergångsperiod. Under denna period måste möjligheten till dessa tvångsåtgärder avsevärt begränsas.

Vi tillstyrker förslaget att iföra en särskild paragraf (17 a §) som anger vilka tvångsåtgärder som ska få användas gentemot barn, men avstyrker paragrafens hänvisning till 18 § LPT, som är allmänt hållen och som enligt gällande rätt ger befogenhet till fasthållning. Fasthållning av barn ska endast få ske under de förutsättningar som anges i den föreslagna 19 a § första stycket LPT.

Vi avstyrker förslaget om vård i enskildhet som riskerar att ta form av isolering av barn i strid med Barnkonventionen och är bekymrade över att utredningen inte föreslår en utvidgad klagorätt för barn att överklaga beslut om tvångsåtgärder.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar ,