Den vietnamesiska staten behåller sitt grepp

Bild: Civil Rights Defenders.

Den 1 januari träder en ny reviderad grundlag i kraft i Vietnam. Detta innebär slutet på den revisionsprocess som öppnat för kritik och diskussioner av ämnen som tidigare varit svartlistade – såsom enpartistyre och skydd av mänskliga rättigheter.

Förhoppningar om att regeringen skulle ge utrymme för mänskliga rättigheter, moderna tankar om styre och utveckling av landet har nu fått ge vika. Efter beskedet om utformningen av den reviderade grundlagen har flera intellektuella, partiveteraner och aktivister som deltagit i processen uttryckt besvikelse över resultatet.

I praktiken är grundlagens mest odemokratiska delar oförändrade. Artikel 4 som fastställer kommunistpartiets roll som det enda godkända politiska partiet i landet är ett exempel på detta. Trots att grundlagen innehåller nya tillägg om mänskliga rättigheter är skyddet för dessa rättigheter i praktiken väldigt svagt. Artikel 14 fastställer att myndigheterna kan åsidosätta människorättsskyddet med hänvisning till bland annat nationell säkerhet, allmän- och moralisk ordning. Bland ändringarna finns heller inga tillägg att hitta som stärker skyddet för rättvisa rättegångar eller det juridiska systemets oberoende.

Vietnam valdes i november in som medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet), vilket förpliktar att ”upprätthålla högsta standard i främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna”. I ökande grad ställer aktivister och människorättsförsvarare regeringen till svars för sitt handlande med hänvisning till dess folkrättsliga förpliktelser. Man lyfter fram Vietnams roll som medlem av MR-rådet, engagerar sig i samband med FN:s ländergranskning (UPR) och hänvisar till de centrala konventioner som Vietnam ratificerat.

Aktivisternas påtryckningar är dock ett riskfyllt arbete då bloggare har tystas ner, ett femtiotal har gripits och över sextio har ställts inför rätta under 2013. På Internationella människorättsdagen, den 10 december, samlades grupper av aktivister för att dela ut ballonger och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De möttes av hot, trakasserier och våld. Trots hoten fortsatte aktivisterna sin kamp genom att i ett uttalande upprepa vilka Vietnams internationella åtagande är och regeringens skyldighet att skydda och främja mänskliga rättigheter.

Civil Rights Defenders anser att det är hög tid för Vietnams internationella givare och diplomatkår att vara lika modiga och tydliga i sitt förhållande till de mänskliga rättigheterna.

Taggar