Yttrandefriheten starkt begränsad i Kosovo

Youth Initiative for Human Rights i Kosovo och Civil Rights Defenders har granskat olika delar av samhällsstrukturen i Kosovo utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv. Undersökningen utmynnade i rapporten State of Constriction som behandlar frågan om huruvida medborgarna i Kosovo känner sig fria att följa sitt samvete och omdöme.

– Journalister upplever både ett direkt och ett indirekt tryck att underordna sig de styrande politikernas vilja, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Resultatet presenterades 24 maj vid en konferens i Pristina. Slutsatsen som drogs var att yttrandefriheten är kraftigt begränsad i Kosovo. Det finns stora problem med korruption vid offentliga upphandlingar. Vidare begränsas marknadskonkurrensen av att de samhällsstyrande strukturerna försöker konsolidera alla delar av affärslivet för att reducera arbetslöshet och säkra social stabilitet.

Konsekvensen av detta blir att de styrande kontrollerar en stor del av såväl företagssektorn som den offentliga sektorn. I ett samhälle präglat av hög arbetslöshet medför detta att människor är rädda för att kritisera makten av rädsla för att förlora sina jobb.

– Begränsningarna när det gäller yttrandefrihet i samhället påverkar också mediernas frihet, vilket är förödande för demokratiutvecklingen och respekten för mänskliga rättigheter i stort. Journalister upplever både ett direkt och ett indirekt tryck att underordna sig de styrande politikernas vilja. Det här är en mycket angelägen fråga, noterar Robert Hårdh, generalsekreterare för Civil Rights Defenders, vid konferensen i Pristina.

Konferensen var välbesökt med ett stort antal inflytelserika personer och organisationer som starkt understödde de resultat som lades fram i rapporten. Vidare betonade de vikten av organisationer som Youth Initiative for Human Rights som vågar höja rösten och lyfta fram dessa problem. Medierna, som själva är utsatta för mycket tryck, rapporterade aktivt om resultaten. Detta är återigen ett bevis på att medierna behöver stöd från människorättsorganisationer i sin kamp för att bli verkligt fria och självständiga.

Taggar