Svagt juridiskt skydd för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Tillsammans med Kosovo Rehabilitation Center for Tortured Victims (KRCT) genomför Civil Rights Defenders en omfattande granskning av institutioner för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Kosovo. Under året har små förbättringar i levnadsstandard observerats men stora strukturella problemen existerar fortfarande.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa som bor på institutioner i Kosovo får ofta sina politiska och medborgerliga rättigheter kränkta. En orsak till detta är att de tilldelade förmyndarna misslyckas med att representera och skydda de boendes rättigheter. Detta har lett till allvarliga konsekvenser för de boende vars rättigheter att ärva och rösta har kränkts. Under ett rundabordssamtal den 12 oktober, i samband med Världshälsodagen för psykisk hälsa två dagar tidigare, låg tonvikten i diskussionen på just denna problematik.

Ett stort antal advokater, domare och representanter för dessa institutioner och myndigheter deltog i samtalet, från vilket två slutsatser drogs:

  • Det finns ett behov av anta lagar som specificerar kriterier för hur personer med psykiska funktionsnedsättningar ska behandlas på institutionerna.
  • Koordineringen mellan relevanta institutioner som kan bidra till förbättring av levnadsstandarden och skyddet för de boendes juridiska status måste förbättras.

Den omfattande granskning som KRCT genomför i samarbete med Civil Rights Defenders syftar till att kontrollera hur rättigheter för personer med psykiska funktionshinder respekteras, samt att förbättra villkoren och behandlingen av dessa personer (i överensstämmelse med de kriterier som Committee for the Prevention of Torture har ställt upp). Utöver de ovan nämnda problemen har studien har också visat på att personer med psykisk ohälsa har svårt att återintegreras i samhället. Diskriminering och stigmatisering av personer med psykisk ohälsa är utbredd i Kosovo vilket leder till att dessa personer ytterligare exkluderas från samhället.

I slutet av året kommer KRCT och Civil Rights Defenders att publicera en rapport om situationen för mänskliga rättigheter i institutioner för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Kosovo för 2012.

Efter rundabordssamtalet, vars syfte var att uppmärksamma situationen för personer med psykisk funktionsnedsättning, hölls en utställning med handgjord konst gjorda av personer med psykisk ohälsa. Alla inkomster från försäljningen går till att stödja kreativa sysslor för de boende. Foto: KRCT.
Taggar