Bristande respekt för mänskliga rättigheter i fängelser

Som en reaktion på bristerna i respekten för mänskliga rättigheter på kriminalvårdsanstalter i Bosnien-Hercegovina, har Civil Rights Defenders tillsammans med den bosniska Helsingforskommittén genomfört besök för att övervaka situationen för intagna på landets fängelser.

Totalt åtta besök gjordes på olika fängelser under 2011 och samtalen med de intagna vittnar om stora brister när det gäller de sanitära förhållandena, kosten och tillgången till tandvård. De intagna vittnar också om att de utsatts för misshandel från andra fångar och fängelsepersonalen.

En av de intagna har rapporterat att han utsatts för omänsklig och grym behandling från fängelsepersonalen. Han torterades och blev inlåst i en fängelsehåla där han inte hade tillgång till mat, vilket satte hans hälsa i stor fara. Han nekades rätten till sjukvård – istället gav personalen honom droger som gjorde honom medvetslös.

– Besöken visar på bristande respekt för de mänskliga rättigheter i fängelserna. Vi har informerat kriminalvården om de intagnas berättelser och varnat dem för att det tyder på en direkt kränkning av tortyrkonventionen och andra internationella normer för förhållanden i fängelser, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan på Civil Rights Defenders.

Enligt personerna som besökte fängelserna, rapporterade flera fångar om att personalen sålde droger och mediciner till dem. I flera fall fick de intagna endast ringa telefonsamtal om de gav personalen pengar och det förekom också att personalen struntade i att leverera brev från intagna till ansvariga institutioner, trots att de är skyldiga att göra det.

Civil Rights Defenders och Helsinki Committee for Human Rights i Bosnien-Hercegovina har formulerat rekommendationer som kommer att framföras till berörda ministerier i Bosnien-Hercegovina.

Taggar