Anständiga bostäder åt Kolonia-bosättare

En av de viktigaste insatser som Civil Rights Defenders lyckats genomföra under 2009 är att vi bidragit till att lösa bostadsfrågan för en av de grupper av romer, ashkalier och egyptier som finns i Gjakova-regionen i Kosovo. Tillsammans med vår partner, Civil Rights Programme Kosovo, samt andra icke-statliga organisationer genomförde vi en kraftfull kampanj som resulterade i att Gjakova kommun beslöt att avsätta 3,8 hektar för att bygga privatbostäder för bosättningens medlemmar.

Kolonia-bosättningen bestod av enkla konstruktioner som placerats på en soptipp. De boende var utsatta för ständig risk att bli av med sitt boende eftersom marken ägdes av staten och en privatiseringsprocess höll på att genomföras i Kosovo. Det första beslutet myndigheterna fattade var att bygga en bosättning som bestod av lägenhetsbyggnader. Men beslutet godtogs inte av bosättningens medlemmar. De ville ha sina egna stycken mark med enskilda hus. Efter långdragna förhandlingar godtog kommunen till slut att upplåta land för detta ändamål, medan det schweiziska Caritas samt ytterligare några biståndsgivare utfäste sig att investera i husbyggena.

I samarbete med Civil Rights Programme Kosovo hjälper vi individer, särskilt romer, ashkalier och egyptier, att skaffa identitetshandlingar som gör att de kan hävda sina medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. År 2008 och 2009 resulterade våra gemensamma insatser i att 4 341 romer, ashkalier och egyptier, internflyktingar, återvändande samt personer som tillhör andra utsatta grupper registrerades.

Vårt samarbete med Civil Rights Programme Kosovo fokuserar särskilt på att ge de romer, ashkalier och egyptier som bor i Kolonia juridisk hjälp. År 2008 intervjuades alla innevånare i Kolonia för att kartlägga behoven. Det mest akuta problemet var bristen på identitetshandlingar Ett direkt resultat av denna del av projektet var att 223 ansökningar om folkbokföring handlades – 223 personer i Kolonia blev folkbokförda i Kosovo.

Projektets andra mål var att under 2009 stärka rätten till utbildning för denna grupp. Hittills har 1 817 romska, ashkaliska och egyptiska familjer intervjuats, något som kommer att mynna ut i en första rapport om hur situationen ser ut i Kosovo. Projektet startades av Civil Rights Defenders efter en workshop där alla chefspersoner på CRP/K 2008 deltog, och där bristen på utbildning för romska, ashkaliska och egyptiska barn identifierades som ett av de allvarligaste problemen. CRP/K har tilldelats medel från den europeiska kommissionen för ett projekt som grundar sig på slutsatserna från denna workshop. Civil Rights Defenders kommer att delfinansiera 2010 års aktiviteter.

Taggar