VI HAR GRANSKAT PARTIERNAS VALMANIFEST

Samtliga riksdagspartier har nu släppt sina valmanifest för valet 2022 där de kortfattat presenterar vilken politik de vill föra i kommande mandatperiod. Vi har granskat samtliga manifest och kommer löpande att presentera resultatet här. Vår förhoppning är att fler kan bära med sig ett rättighetsperspektiv in i vallokalerna efter att ha läst våra analyser och rösta för ett fortsatt starkt skydd för demokratin och mänskliga rättigheter.

PS: Klicka här för att skriva under vår namninsamling för att grundlagsskydda demokratin och mänskliga rättigheter.

METOD

Partiernas valmanifest skiljer sig kraftigt åt i utformning och omfattning, vilket speglas i de analyser som vi presenterar nedan där vissa inkluderar många förslag och andra färre.

Analyserna är avgränsade till områdena Rättssäkerhet, Kriminalpolitik samt Migration, och är gjorda ur ett rättighetsperspektiv. Det innebär att de utgår från internationella konventioner och åtaganden som Sverige skrivit under. Exempel på dessa är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europakonventionen. De slår fast grundläggande fri- och rättigheter för individer och staters skyldigheter att respektera samt skydda dessa.

Notera att analyserna inte har gjorts på faktiska lagförslag utan endast på de korta stycken som finns presenterade i respektive partis valmanifest. Därav är också flera av våra kommentarer av ett mer generellt slag, exempelvis gällande skärpta straff och utökade straffbara handlingar. Det är först när konkreta lagförslag presenteras som det går att göra en mer genomgripande analys av de konsekvenser som förslaget skulle innebära ur ett rättighetsperspektiv.

Grön = positivt ur rättighetsperspektiv

Gul = varken bra eller dåligt alternativt oklart ur rättighetsperspektiv

Röd = negativt ur rättighetsperspektiv

Snabblänkar till respektive analys:

CENTERPARTIET

Nedan följer resultatet av vår granskning av Centerpartiets valmanifest där vi har valt ut punkter/förslag relevanta utifrån våra avgränsningar. För den som vill veta mer om hur partiet ställer sig till att stärka den svenska demokratin så rekommenderar vi att läsa om hur de ställer sig till våra 20 förslag för detta.

Rättssäkerhet och demokrati

 • Partiet vill stärka demokratin genom att göra det svårare att ändra grundlagen. Att göra det svårare att ändra i grundlagen innebär en viktig förstärkning av de demokratiska strukturer som ska skyddas av grundlagen. 
 • Partiet vill stärka rättssäkerheten genom att stärka domstolarnas oberoende. Ett oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i en demokratisk rättsstat. Förutom effekten i det enskilda fallet, är domstolens självständiga ställning viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet.
 • Partiet vill värna rättssäkerheten genom att öka enskildas tillgång till ombud. Skyddet för mänskliga rättigheter måste vara effektivt och tillämpbart i praktiken. Det förutsätter bl.a. att enskilda kan föra sin talan med hjälp av ett juridiskt ombud, utan att riskera för höga ekonomiska kostnader.
 • Partiet vill värna brottsofferperspektivet genom att höja ersättningen till den som har utsatts för diskriminering. Förutom nationell rätt behöver Sverige även leva upp till internationella åtaganden till skydd för brottsutsatta. Det innebär bl.a. att det ska finnas rättvis och lämplig kompensation till den som utsätts för människorättskränkningar och brott.
 • Partiet vill stärka åsikts- och yttrandefriheten genom att skydda pressfriheten samt försvara oberoende public service. Pressfrihet och oberoende public service är faktorer som kan stärka yttrande- och åsiktsfriheten i samhället. Dessa friheter är grundläggande mänskliga rättigheter i en demokratisk rättsstat.  
 • Partiet vill stärka vissa rättigheter, bland annat diskrimineringsförbudet, minoritetsskyddet och minoritetsspråkens ställning. De mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig till genom internationella människorättskonventioner måste ha ett skydd som är både praktiskt och effektivt, för att innehållet i rättigheterna ska vara reellt.  
 • Partiet vill utöka de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna så att de även omfattar rätten till abort och reproduktiv hälsa. Det är positivt att mänskliga rättigheter skyddas i grundlagen, särskilt eftersom sexuella och reproduktiva rättigheter hotas runtom i världen.
 • Partiet vill stärka rätten till en rättvis rättegång genom att korta ledtiderna för handläggning och myndighetsutövning i domstolar och myndighet. Rätten till en rättvis rättegång innebär också att individens ärende ska avgöras inom skälig tid, för att förhindra att enskilda lever i ovisshet om utgången i målet under alltför lång tid.

Kriminalpolitik

 • Partiet vill värna individens fri- och rättigheter genom att säga nej till ett antal existerande kriminalpolitiska förslag såsom visitationszoner, kollektiv bestraffning, omvänd bevisbörda, anonyma vittnen, avlyssning och inskränkningar av religionsfriheten. Förslagen i fråga ger utökade befogenheter till brottsbekämpande myndigheter på bekostnad av rättssäkerhet och individens fri- och rättigheter, samtidigt som det också riskerar att aktualisera allvarlig diskriminering baserad på bostadsort, religion eller annan tillhörighet.     
 • Partiet vill förebygga brott genom att börja tidigt och i hela samhället, bland annat i form av kommunala handlingsplaner och utbildning för skol- och vårdpersonal inom relevanta ämnen. Detta är positivt mot bakgrund av att bl.a. FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) förtydligar att ett effektivt brottsförebyggande arbete som långsiktigt och holistiskt, och måste involvera alla delar av samhället.
 • Partiet vill skärpa straffen för sexualbrott, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att i stället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma.  
 • Partiet vill utöka straffbara handlingar genom att kriminalisera kontrollerande beteende samt oskuldskontroller. Vilka handlingar som förslaget skulle omfatta är högst oklart. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.    
 • Partiet vill utöka den polisiära närvaron. Eftersom polisen har långtgående befogenheter gentemot den enskilda är det av största betydelse att polisen har god kunskap om mänskliga rättigheter och i övrigt är väl utbildad och lämpad för polisyrket. Fler poliser får inte betyda att kraven på polisaspiranter och poliser sänks. En utökad polisiär närvaro leder dessutom inte nödvändigtvis till ökad trygghet för alla.
 • Partiet vill utöka resurserna till rättsväsendet för att motverka gängkriminalitet. Ett utökat rättsväsende kan vara en komponent av många i det brottsförebyggande arbetet, men kan inte ensamt lösa problemen. Brottsbekämpande åtgärder måste vara långsiktiga, holistiska, tvärsektoriella och uppfylla de krav som ställs vad gäller individens fri- och rättigheter.  
 • Partiet vill inskränka individens integritet och rörelsefrihet genom att förespråka att elektronisk fotboja ska användas oftare vid kontaktförbud. Individens rätt till privatliv och rörelsefrihet är grundläggande mänskliga rättigheter. Begränsningar av dessa rättigheter måste uppfylla ett antal krav, bland annat vara proportionerligt med hänsyn till ändamålet. Det är viktigt att alla föreslagna inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter inte går längre än vad de behöver. 

Migrationspolitik

 • Partiet riskerar flyktingars rättigheter genom att vilja ställa krav på att nyanlända ska kvalificera sig för tillgång till trygghetssystemen. Partiet nämner inte hur det förhåller sig till asylrätten i valmanifestet. Integrationsåtgärder måste utformas så att de inte påverkar individers tillgång till mänskliga rättigheter. Hänsyn behöver tas till faktorer som inlärningssvårigheter och/eller funktionsnedsättningar. En kravbaserad integrationspolitik riskerar att missgynna och diskriminera nyanlända och särskilt utsatta individer jämfört med majoritetsbefolkningen.
TILLBAKA TILL LISTAN MED PARTIER

KRISTDEMOKRATERNA

Nedan följer resultatet av vår granskning av Kristdemokraternas valmanifest där vi har valt ut punkter/förslag relevanta utifrån våra avgränsningar. För den som vill veta mer om hur partiet ställer sig till att stärka den svenska demokratin så rekommenderar vi att läsa om hur de ställer sig till våra 20 förslag för detta.

Rättssäkerhet och demokrati 

 • Partiet riskerar rättssäkerheten genom att vilja införa anonyma vittnen. Anonyma vittnen kan inskränka rätten till en rättvis rättegång, eftersom det riskerar att allvarligt snedvrida maktbalansen mellan parterna i en rättegång.   
 • Partiet riskerar rätten till privatliv genom att vilja göra en total översyn av sekretessreglerna mellan myndigheterna. Vid inskränkningar som riskerar individens integritet måste staten göra en gedigen intresseavvägning, som ska ha i åtanke aspekter som proportionalitet och nödvändighet. Statens åtgärder ska inte vara mer långtgående än vad som behövs med hänsyn till ändamålet.  

Kriminalpolitik 

 • Partiet vill förebygga brott genom att inrätta mentorskapsprogram och nationellt avhopparprogram. Detta är positivt eftersom bl.a. FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) menar att ett effektivt brottsförebyggande arbete ska vara långsiktigt och holistiskt, samt måste involvera alla delar av samhället.  
 • Partiet vill bygga ut rättsväsendet, särskilt Kriminalvården. Ett utökat rättsväsende kan vara en komponent av många i det brottsförebyggande arbetet, men kan inte vara den enda lösningen. Brottsbekämpande åtgärder måste vara långsiktiga, holistiska, tvärsektoriella och uppfylla de krav som ställs vad gäller individens fri- och rättigheter.   
 • Partiet vill förebygga brott genom göra det obligatoriskt med föräldrastöd i alla Sveriges kommuner. Brottsförebyggande åtgärder som involverar hela samhället och är långsiktiga är oftast mest effektiva, och att involvera den kommunala aktören är därför positivt. Däremot bör kravet på föräldrastöd i sådana fall inte kombineras med sanktioner.   
 • Partiet vill skärpa straffen för bland annat vapenbrott och sexualbrott. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att i stället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma. 
 • Partiet vill utöka straffbara handlingar genom att införa brottsrubriceringen ”missfirmelse mot tjänsteman”, dvs. skrika okvädningsord till polisman. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.     
 • Partiet vill införa kemisk kastrering som straff. Detta strider mot Sveriges mest grundläggande fri- och rättigheter om förbud mot kroppsstraff samt skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp.   
 • Partiet vill utöka brottsbekämpande myndigheters befogenheter genom att tillåta beslagtagning av s.k. statussymboler. Brottsbekämpande myndigheters befogenheter är redan långtgående och inskränker många gånger individens grundläggande fri- och rättigheter. Att ytterligare utöka dem bör endast göras efter en gedigen analys av lägesbild, syfte och konsekvenser – inte minst ur ett människorättsperspektiv.  
 • Partiet vill skärpa föräldraansvaret. Föräldrar kan idag redan skadeståndsrättsligt bli skyldiga för sina barn enligt culparegeln, men med ett striktare ansvar skulle föräldrar bli skadeståndsskyldiga för handlingar de inte har någon kontroll över. Detta kan ifrågasättas ur både ett människorättsperspektiv som effektivitetsperspektiv.  
 • Partiet vill motverka kriminalitet genom en stram migrationspolitik. Förslaget antyder att det finns en koppling mellan etnicitet och kriminalitet, vilket spär på fördomar samt riskerar leda till ökad diskriminering och motsättningar i samhället. 

Migrationspolitik 

 • Partiet vill inskränka asylrätten genom en stram migrationspolitik. Rätten att söka asyl är ett internationellt åtagande som Sverige har förbundit sig till. Utöver detta måste Sverige även följa principen om non-refoulement, som innebär ett förbud mot att återsända en person till ett land eller ett område där den riskeras att utsättas för tortyr eller andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.   
TILLBAKA TILL LISTAN MED PARTIER

LIBERALERNA

Nedan följer resultatet av vår granskning av Liberalernas valmanifest där vi har valt ut punkter/förslag relevanta utifrån våra avgränsningar. För den som vill veta mer om hur partiet ställer sig till att stärka den svenska demokratin så rekommenderar vi att läsa om hur de ställer sig till våra 20 förslag för detta.

Rättssäkerhet och demokrati

 • Partiet vill stärka demokratin genom att förstärka grundlagsskyddet för det demokratiska statsskicket. Grunderna för vårt statsskick regleras i grundlag idag, men behöver få ett förstärkt skydd genom att göra grundlagsändringar svårare, samt att uttryckligen stadga att vårt demokratiska statsskick är permanent.
 • Partiet vill stärka demokratin genom att öka domstolarnas oberoende. Ett oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i en demokratisk rättsstat. Förutom värdet i det enskilda fallet, är domstolars självständiga ställning viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet.
 • Partiet vill utöka de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna så att de även omfattar rätten till abort. Det är positivt att mänskliga rättigheter skyddas i grundlagen, särskilt eftersom sexuella och reproduktiva rättigheter hotas runtom i världen.
 • Partiet vill stärka principen om alla människors lika värde och rättigheter genom att prioritera polisens hatbrottsverksamhet. Hatbrott är en typ av brott som hotar demokratin eftersom det kränker principen om alla människors lika värde, samtidigt som sådana typer av brott kan hindra individer och minoriteter i samhället att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Att minska mörkertalet vad gäller hatbrott samt effektivt utreda hatbrott är därför viktigt ur ett människorättsperspektiv.
 • Partiet vill stärka principen om alla människors lika värde och rättigheter genom att modernisera diskrimineringslagstiftningen. Ett starkt skydd mot diskriminering är viktigt. Skyddet mot diskriminering finns i såväl svensk lag, EU-rätten och internationell rätt, och ska uppfylla krav på praktisk tillämpbarhet samt effektivitet.

Kriminalpolitik

 • Partiet vill arbeta brottsförebyggande genom att införa ett nationellt avhopparprogram. Detta är positivt eftersom bl.a. FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) menar att ett effektivt brottsförebyggande arbete ska vara långsiktigt och holistiskt, samt måste involvera alla delar av samhället.
 • Partiet vill arbeta brottsförebyggande genom att införa ungdomskriminalitet som ett obligatoriskt utbildningsmoment på socionomutbildningen samt införa en specialisering för socialsekreterare med fokus på unga lagöverträdare. Detta är positivt eftersom bl.a. FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) menar att ett effektivt brottsförebyggande arbete ska vara långsiktigt och holistiskt, samt måste involvera alla delar av samhället.
 • Partiet vill utöka straffbara handlingar genom att bl.a. införa brottsrubriceringen tjänstemannaförföljelse. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.    
 • Partiet vill utöka straffbara handlingar genom att kriminalisera oskuldskontroller. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.    
 • Partiet vill skärpa straffen för hedersrelaterade brott, vapenbrott, utpressning och sexualbrott. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att istället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma.  
 • Partiet vill utöka resurser till rättsväsendet, inklusive en ökad polisiär närvaro. Ett utökat rättsväsende kan vara en komponent av många i det brottsförebyggande arbetet, men kan inte vara den enda lösningen. Brottsbekämpande åtgärder måste vara långsiktiga, holistiska, tvärsektoriella och uppfylla de krav som ställs vad gäller individens fri- och rättigheter. Eftersom polisen har långtgående befogenheter gentemot den enskilda är det av största betydelse att polisen har god kunskap om mänskliga rättigheter och i övrigt är väl utbildad och lämpad för polisyrket. Fler poliser får inte betyda att kraven på polisaspiranter och poliser sänks. En utökad polisiär närvaro leder dessutom inte nödvändigtvis till ökad trygghet för alla.
 • Partiet vill inskränka individens rörelsefrihet genom att införa vistelseförbud för dömda kriminella i utsatta områden. Begränsningar av dessa rättigheter måste uppfylla ett antal krav, bland annat vara proportionerligt med hänsyn till ändamålet. Det är viktigt att alla föreslagna inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter inte går längre än vad de behöver.  De bör endast införas efter en gedigen avvägning mellan statens intressen och individens rättigheter, men även kring effektiviteten av åtgärderna och andra konsekvenser. Detta för att garantera att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden, som ställer höga krav på bland annat rättssäkerhet, nödvändighet och proportionalitet.
 • Partiet vill inskränka dömdas rättigheter genom att utvisa fler kriminella från Sverige vid återfall i brott eller grova vålds- eller sexualbrott, samt att utvisning alltid ska prövas vid hedersrelaterade brott. Utvisning av den enskilde är en väldigt långtgående sanktion och kan medföra oproportionerliga inskränkningar i individens fri- och rättigheter. Sverige måste beakta rätten till privat- och familjeliv och andra rättigheter som skulle påverkas och som vi har förbundit oss att skydda.  
 • Partiet vill inskränka rätten till privatliv genom att utöka polisens befogenheter, särskilt avlyssning och andra hemliga tvångsmedel. Polisens befogenheter är redan nu väldigt långtgående i relation till individens fri- och rättigheter, exempelvis rätten till privatliv. En utökning av sådana befogenheter måste bygga på en djupgående analys kring avvägning mellan statens intressen och individens rättigheter, men även kring effektivitet och andra konsekvenser. Detta för att garantera att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden, som ställer höga krav på bland annat rättssäkerhet, nödvändighet och proportionalitet.
 • Partiet vill inskränka rättssäkerheten genom att tillåta användningen av hemliga tvångsmedel även när det saknas konkret brottsmisstanke. Hemliga tvångsmedel som sådana är redan en inskränkning av bl.a. individens rätt till privatliv. Att utöka dess användning till att även omfatta situationer där det saknas konkret brottsmisstanke, innebär en stor risk för godtycklighet och diskriminering gentemot den enskilda. Det strider mot rättsstatens grundläggande principer, både enligt svensk rätt och enligt internationella människorättsnormer.
 • Partiet vill ha fler häkten och fängelser med fler kriminalvårdare. Ett utökat antal kriminalvårdare kan vara positivt om det syftar till att addera resurser till det rehabiliterande arbetet. Samtidigt manar både forskning och rekommendationer från människorättsorgan stater till att i större utsträckning använda sig av alternativ till frihetsberövande. Frihetsberövande är en inskränkning av individens rättigheter och Sverige har fått skarp internationell kritik för vår användning av häktning. I den mån det går bör därför mindre ingripande, och oftast mer effektiva, åtgärder övervägas och användas. 
 • Partiet vill avskaffa mängdrabatt. Mängdrabatt innebär att flera brott och döms för detta samtidigt får ett enda gemensamt straff. Det är ett system som hindrar oproportionerligt långa straff, som man kan få i t.ex. USA. Mängdrabatt följer därmed en logik vid straffbedömning som förespråkas av internationella människorättsnormer, nämligen att straff i form av frihetsberövande ska användas i så liten utsträckning som möjligt. FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning rekommenderar att domstolsväsendet ska ha mandatet att alltid kunna överväga mindre ingripande alternativ till frihetsberövande och att, vid användning av frihetsberövande, hålla sig till minimilängden i straffskalan.
 • Partiet vill inskränka frihetsberövades rättigheter genom att avskaffa ”automatisk” frigivning vid fängelsestraff. Människorättsnormer kring det brottsförebyggande arbetet understryker vikten av rehabilitering och återintegrering av den brottsdömda. Frigivning vid fängelsestraff utgör ett sätt för individen att återintegreras till samhället, och kan på så sätt syfta till att förebygga återfall i brott.
 • Partiet riskerar att inskränka rätten till privatliv genom att tillåta polis och socialtjänst att som huvudregel kunna utbyta information sinsemellan. Vid inskränkningar som riskerar individens integritet måste staten göra en gedigen intresseavvägning, som ska ha i åtanke aspekter som proportionalitet och nödvändighet. Statens åtgärder ska inte vara mer långtgående än vad som behövs med hänsyn till ändamålet.
 • Partiet riskerar barnets bästa eftersom de vill möjliggöra för tvångsomhändertagande av barn i större utsträckning, när det gäller barn som fostras in i kriminalitet eller som själva begår brott. Tvångsomhändertaganden av barn innebär en långtgående inskränkning i barns och föräldrars rättigheter som ska användas med försiktighet och endast när det är absolut nödvändigt.
 • Partiet riskerar barnets bästa då de vill inrätta ungdomsfängelser och förlänga maximal vårdtid för sluten ungdomsvård. Frihetsberövande är en väldigt allvarlig inskränkning av individens frihet, och särskilt när det kommer till barn som är en särskilt sårbar grupp. Frihetsberövande av ett barn måste därför alltid användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Principen om barnets bästa ska alltid vara vägledande.

Migrationspolitik

 • Partiet vill inskränka flyktingars och migranters rättigheter genom att minska försörjningsstödet för den som låter bli att lära sig svenska. Språkkunskap är viktigt för integration, men bör inte ske under hot av sanktioner. Detta riskerar att vara diskriminerande i sig självt, men särskilt mot personer som av olika anledningar har inlärningssvårigheter och/eller funktionsnedsättningar. Att ekonomiskt straffa individer på det här sättet kan vara kontraproduktivt ur integrationsperspektiv, eftersom en ekonomiskt utsatt situation kan leda till isolering från resterande samhälle.
 • Partiet vill inskränka flyktingar och migranters rättigheter genom att införa höga krav för medborgarskap, däribland språktest, kunskap om det svenska samhället samt förutsättningar för att försörja sig. Höga krav för medborgarskap riskerar att vara diskriminerande i sig, men särskilt mot personer som exempelvis har inlärningssvårigheter och/eller funktionsnedsättningar. Detta är inte i linje med 1951 års Flyktingkonvention, som manar stater till att vidta åtgärder för att påskynda integrationen och naturalisationen av flyktingar i samhället.
 • Partiet vill inskränka flyktingar och migranters rättigheter genom att i högre utsträckning använda sig av förvar. Förvar utgör ett frihetsberövande, vilket i sin tur kan vara en otillåten inskränkning av individens fri- och rättigheter. Förvar har visat sig ha många negativa konsekvenser för individen. Mindre ingripande alternativ till förvar, som också är mindre kostsamma, bör övervägas och användas i så hög utsträckning som möjligt.
TILLBAKA TILL LISTAN MED PARTIER

MILJÖPARTIET

Nedan följer resultatet av vår granskning av Miljöpartiets valmanifest där vi har valt ut punkter/förslag relevanta utifrån våra avgränsningar. För den som vill veta mer om hur partiet ställer sig till att stärka den svenska demokratin så rekommenderar vi att läsa om hur de ställer sig till våra 20 förslag för detta.

Rättssäkerhet och demokrati

 • Partiet vill stärka demokratin genom att skydda Sveriges grundlag mot snabba förändringar. Att göra det svårare att ändra i grundlagen en viktig förstärkning av de demokratiska strukturer som ska skyddas av grundlagen. 
 • Partiet vill stärka demokratin genom att förstärka yttrandefriheten och stödja oberoende medier i landet. Detta är positivt eftersom pressfrihet och yttrandefrihet är tätt sammanvävda och utgör grundläggande mänskliga rättigheter i en demokratisk rättsstat.
 • Partiet vill stärka samers rättigheter genom att Sverige ska förbinda sig att följa den internationella konventionen om urfolks rättigheter (ILO 169). Detta är positivt och är i linje med det faktum att Sverige enligt såväl nationell som internationell rätt har förbundit sig att skydda urfolksrättigheter. Sverige har sedan länge kritiserats för bristande respekt för samers rättigheter. Att förbinda sig till ILO 169 är därför ett steg i rätt riktning.
 • Partiet vill utöka de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna så att de även omfattar ett oberoende public service. Det är positivt att ett oberoende public service skyddas i grundlagen då det är ett av fundamenten i en demokratisk rättsstat och är tätt sammankopplat med yttrande- och åsiktsfrihet.
 • Partiet vill stärka lagstiftningen mot diskriminering och se över rätten till rättshjälp i diskrimineringsfall. Ett starkt skydd mot diskriminering är viktigt. Skyddet mot diskriminering finns i såväl svensk lag, EU-rätten och internationell rätt, och ska uppfylla krav på praktisk tillämpbarhet samt effektivitet. Det innebär bl.a. att det ska finnas möjligheter för enskilda som drabbats av människorättskränkningar att föra sin talan med hjälp av ett juridiskt ombud, utan att riskera för höga ekonomiska kostnader, vilket bl.a. kan säkerställas genom rättshjälp.

Kriminalpolitik

 • Partiet vill arbeta brottsförebyggande i socioekonomiskt eftersatta områden. Detta är positivt efter bl.a. FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) förtydligar att ett effektivt brottsförebyggande arbete som långsiktigt och holistiskt, och måste involvera alla delar av samhället.
 • Partiet vill förstärka vårdinsatser och utbildning under frihetsberövandet, samt införa en utslussningsverksamhet när straffet är avtjänat. Detta är i enlighet med människorättsrekommendationer kring förebyggande av återfall i kriminalitet.
 • Partiet vill förebygga brott genom att stoppa finansieringen av de kriminella gängen via stärkt myndighetssamverkan. Detta är positivt och i enlighet med människorättsrekommendationer kring förebyggande av brott, som understryker betydelsen av att ha ett strategiskt och långsiktigt förhållningssätt som involverar alla delar av samhället.
 • Partiet vill utöka den polisiära närvaron. Eftersom polisen har långtgående befogenheter gentemot enskilda är det av största vikt att polisen har god kunskap om mänskliga rättigheter och i övrigt är väl utbildad och lämpad för polisyrket. Fler poliser får inte betyda att kraven på polisaspiranter och poliser sänks. En utökad polisiär närvaro leder dessutom inte nödvändigtvis till ökad trygghet för alla.
 • Partiet riskerar att inskränka individens rätt till privatliv genom att lätta på sekretessen mellan områdespoliser, skola och socialtjänst. Vid inskränkningar som riskerar individens integritet måste staten göra en gedigen intresseavvägning, som ska ta hänsyn till aspekter som proportionalitet och nödvändighet. Statens åtgärder ska inte vara mer långtgående än vad som behövs med hänsyn till ändamålet.
 • Partiet riskerar barnets bästa eftersom de vill höja maxtiden för sluten ungdomsvård. Frihetsberövande är en allvarlig inskränkning av individens frihet, speciellt när det gäller barn som är en särskilt sårbar grupp. Principen om barnets bästa ska alltid vara vägledande.
 • Partiet vill begränsa individens rätt till integritet och rörelsefrihet genom att fler som utövar våld ska få fotboja. Det är viktigt att alla föreslagna inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter inte går längre än vad de behöver. De bör endast införas efter en gedigen avvägning mellan statens intressen och individens rättigheter, men även kring förslagens effektivitet och andra konsekvenser. Detta för att garantera att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden, som ställer höga krav på bland annat rättssäkerhet, nödvändighet och proportionalitet.

Migrationspolitik

 • Partiet vill främja asylsökandes rättigheter genom att verka för att det ska finnas fler lagliga vägar för den som flyr för att ta sig till säkerhet. På grund av bristen av lagliga vägar till Europa riskerar många människor livet och människorättskränkningar under flyktvägen. Därför är det positivt att partiet vill verka för fler lagliga vägar till Sverige.
 • Partiet vill främja barnets bästa genom att barnperspektivet ska genomsyra migrationslagarna. Detta är positivt eftersom det är i enlighet med åtaganden som Sverige har förbundit sig till genom bl.a. FN:s barnkonvention. 
TILLBAKA TILL LISTAN MED PARTIER

MODERATERNA

Nedan följer resultatet av vår granskning av Moderaternas valmanifest där vi har valt ut punkter/förslag relevanta utifrån våra avgränsningar. För den som vill veta mer om hur partiet ställer sig till att stärka den svenska demokratin så rekommenderar vi att läsa om hur de ställer sig till våra 20 förslag för detta.

Rättssäkerhet och demokrati

 • Partiet vill stärka domstolarnas oberoende och skyddet för medborgarnas fri- och rättigheter. Ett oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i en demokratisk rättsstat. Förutom effekten i det enskilda fallet, är domstolens självständiga ställning viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Även skyddet för medborgarnas fri- och rättigheter är grundläggande för en demokratisk rättsstat.
 • Partiet vill stärka skyddet för religionsfriheten genom att slå vakt om trossamfundens säkerhet för att alla ska kunna utöva sin tro utan att känna sig hotade. Detta är positivt eftersom religionsfriheten innebär att individen har rätt att tillsammans med andra, offentligt eller privat, utöva sin religion eller tro. Skyddet för mänskliga rättigheter måste vara effektivt och tillämpbart i praktiken.
 • Partiet vill stärka åsikts- och yttrandefriheten genom att värna och stärka public services kärnuppdrag och kravet på saklighet och opartiskhet. Pressfrihet och oberoende public service är faktorer som kan stärka yttrande- och åsiktsfriheten i samhället. Dessa friheter är grundläggande mänskliga rättigheter i en demokratisk rättsstat. 
 • Partiet vill stärka det straffrättsliga skyddet för journalister. Journalister har en viktig funktion för bland annat åsikts- och yttrandefriheten i en demokratisk rättsstat, och åtgärder för att tillgodose att de kan verka i trygghet är välkomna. Däremot manar FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.

Kriminalpolitik

 • Partiet vill förebygga brott genom att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsprevention och ett nationellt avhopparprogram för gängkriminella. Detta är positivt mot bakgrund av att bl.a. FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) förtydligar att ett effektivt brottsförebyggande arbete som långsiktigt och holistiskt, och måste involvera alla delar av samhället.
 • Partiet vill värna brottsofferperspektivet genom att öka skadestånden till brottsoffer samt underlätta utbetalningen av ersättning till brottsoffer. Förutom nationell rätt behöver Sverige även leva upp till internationella åtaganden till skydd för brottsutsatta. Det innebär bl.a. att det ska finnas rättvis och lämplig kompensation till den som utsätts för människorättskränkningar och brott.
 • Partiet vill värna brottsofferperspektivet genom att utöka rätten till målsägandebiträde för äldre brottsoffer. Förutom nationell rätt behöver Sverige även leva upp till EU-rätten och internationella åtaganden till skydd för brottsutsatta. Dessa omfattar bland annat rätten till stöd och juridisk hjälp, vilket ett målsägandebiträde kan bidra med.
 • Partiet vill utöka straffbara handlingar genom att införa ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.    
 • Partiet vill utöka straffbara handlingar genom att förbjuda ”moralpoliser”. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.    
 • Partiet vill utöka straffbara handlingar genom att kriminalisera oskuldskontroller. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.     
 • Partiet vill stärka skyddet för vittnen och brottsoffer. Förutom nationell rätt behöver Sverige även leva upp till internationella åtaganden till skydd för brottsutsatta. Vad förslaget konkret avser är dock oklart.
 • Partiet vill införa en ny brottsbalk för att skifta fokus från gärningsmannen till brottsoffer. Ett större fokus på brottsoffer är välkommet. Förutom nationell rätt behöver Sverige även leva upp till internationella åtaganden till skydd för brottsutsatta. Vad förslaget konkret avser är dock oklart.
 • Partiet vill skärpa straffen för vålds- och sexualbrott. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att istället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma.
 • Partiet vill utöka straffbara handlingar genom att införa ett nytt äldrefridsbrott.  FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Andra typer av åtgärder än de rent straffrättsliga, exempelvis sociala, är dessutom många gånger både mer effektiva som mindre kostsamma för samhället.    
 • Partiet vill skärpa minimistraffet för grovt vapenbrott från dagens 2 års fängelse till 6 års fängelse. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att istället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma.
 • Partiet vill skärpa straffet för rån med förnedringsinslag. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att istället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma. 
 • Partiet vill begränsa individens rörelsefrihet genom att införa kontaktförbud och fotboja direkt för en man som utsätter en kvinna för våld, om en riskbedömning visar att det finns behov. Vid inskränkningar som riskerar t.ex. individens rörelsefrihet måste staten göra en gedigen intresseavvägning, som ska ha i åtanke aspekter som proportionalitet och nödvändighet. Statens åtgärder ska inte vara mer långtgående än vad som behövs med hänsyn till ändamålet. Det är viktigt att tvångsmedel som används mot individen föregås av en djuplodad människorättsanalys.
 • Partiet vill inskränka dömda personers rättigheter genom att personer utan svenskt medborgarskap som begår brott som innebär fängelse eller hedersbrott ska utvisas. Utvisning av den enskilde är en väldigt långtgående sanktion som kan innebära oproportionerliga inskränkningar av individens fri- och rättigheter. Sverige måste beakta rätten till privat- och familjeliv och andra relevanta rättigheter som vi har förbundit oss till att följa.
 • Partiet vill betona och skärpa föräldraansvaret. Föräldrar kan idag redan skadeståndsrättsligt bli skyldiga för sina barn enligt culparegeln, men med ett striktare ansvar skulle föräldrar bli skadeståndsskyldiga för handlingar de inte har någon kontroll över. Detta kan ifrågasättas ur både ett människorättsperspektiv som effektivitetsperspektiv.
 • Partiet riskerar barnets bästa eftersom partiet vill att fler omhändertas enligt LVU. Samtidigt är det positivt att partiet vill att placerade ungdomar ges bättre utbildning. Frihetsberövande är en väldigt allvarlig inskränkning av individens frihet, och särskilt så för gruppen barn som är särskilt sårbar. Principen om barnets bästa ska alltid vara vägledande. Att placerade ungdomar ges bättre utbildning är i sammanhanget positivt, men inte tillräckligt för att motivera en så ingripande åtgärd som tvångsomhändertagande.
 • Partiet riskerar rätten till privatliv genom att vilja undanröja alla sekretesshinder mellan socialtjänst och polis. Vid inskränkningar som riskerar individens integritet måste staten göra en gedigen intresseavvägning, som ska beakta aspekter som proportionalitet och nödvändighet. Statens åtgärder ska inte vara mer långtgående än vad som behövs med hänsyn till ändamålet.
 • Partiet riskerar att inte respektera barnrättsperspektivet genom att ta bort alla straffrabatter för den som fyllt 18 år och slopa dagens mängdrabatter. Straffrabatt för minderåriga samt mängdrabatt följer en logik vid straffbedömning som förespråkas av internationella människorättsnormer, nämligen att straff i form av frihetsberövande ska användas i så liten utsträckning som möjligt. Detta bör tillämpas särskilt strikt när det gäller barn, som är en särskilt sårbar grupp. Principen om barnets bästa ska alltid vara vägledande. Dessutom rekommenderar FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning att domstolsväsendet ska ha mandatet att alltid kunna överväga mindre ingripande alternativ till frihetsberövande och att, vid användning av frihetsberövande, hålla sig till den lägre nivån i straffskalan.
 • Partiet inskränker individens fri- och rättigheter genom att vilja införa ett system med kraftiga straffskärpningar vid återfall. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt eftersom det försvårar för individens återintegrering i samhället och kan tvärtom öka risken för återfall i brott. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att istället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma. Förebyggande av återfall i brott bör alltså ske långsiktigt och holistiskt, och måste involvera alla delar av samhället.  
 • Partiet vill skärpa straffen så att våld mot polis alltid leder till fängelsestraff. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning rekommenderar att domstolsväsendet ska ha mandatet att alltid kunna överväga mindre ingripande alternativ till frihetsberövande och att, vid användning av frihetsberövande, hålla sig till den lägre nivån i straffskalan.
 • Partiet vill inskränka individens fri- och rättigheter genom att införa en ny typ av förvaringsstraff så att serievåldtäktsmän och andra samhällsfarliga brottslingar kan sitta frihetsberövade så länge de är farliga för allmänheten. Både forskning och rekommendationer från människorättsorgan manar stater till att i större utsträckning använda sig av alternativ till frihetsberövande. I den mån det går ska mindre ingripande alternativ till frihetsberövande övervägas och, vid användning av frihetsberövande, ska minimilängden i förhållande till straffet tillämpas. Att frångå tidsbestämda straff till förmån för frihetsberövande som kan pågå under obestämd tid kan inte anses vara förenligt med människorättsnormer.    
 • Partiet vill utöka polisens befogenheter genom att satsa på polisens utrustning, exempelvis kroppskameror men också vattenkanoner att använda vid exempelvis upplopp. Eftersom polisen har långtgående befogenheter gentemot enskilda är det av största vikt att polisen har god kunskap om mänskliga rättigheter och i övrigt är väl utbildad och lämpad för polisyrket. Fler poliser får inte betyda att kraven på polisaspiranter och poliser sänks. Att ytterligare utöka polisens befogenheter får bara ske efter en avvägning mellan relevanta rättigheter, och kan bara rättfärdigas utifrån legitima ändamål, samt vara proportionerligt. 
 • Partiet vill inskränka rätten till privatliv genom att kraftigt öka antalet övervakningskameror. Vid inskränkningar som riskerar individens integritet måste staten göra en gedigen intresseavvägning, som ska ha i åtanke aspekter som proportionalitet och nödvändighet. Statens åtgärder ska inte vara mer långtgående än vad som behövs med hänsyn till ändamålet
 • Partiet vill inskränka frihetsberövades rättigheter genom att utöka antalet fängelseplatser samt se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att istället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma. Frihetsberövade har fortfarande rätt till grundläggande mänskliga rättigheter. Detta innebär bland annat att ingen frihetsberövad får utsättas för omänsklig behandling, och ska istället behandlas humant och värdigt. Att placera en frihetsberövad utanför Sverige innebär att personen på ett oproportionerligt isoleras från sitt sammanhang och kan försvåra möjligheter till exempelvis besök från närstående.
 • Partiet vill utöka tullens befogenheter. Brottsbekämpande myndigheters befogenheter är redan långtgående och inskränker många gånger individens grundläggande fri- och rättigheter. Att ytterligare utöka dem bör endast göras efter en gedigen analys av lägesbild, syfte och konsekvenser – inte minst ur ett människorättsperspektiv.  
 • Partiet riskerar rättssäkerheten genom att vilja göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Att göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng strider mot föreningsfriheten och skulle kräva en grundlagsändring. En sådan ändring kräver en djuplodad analys ur ett människorättsperspektiv, där behovet av lagändringen måste balanseras mot vikten av att grundläggande fri- och rättigheter respekteras och att eventuella inskränkningar inte blir för långtgående.
 • Partiet riskerar att inskränka rättssäkerheten och agera i strid mot proportionalitetsprincipen genom att vilja införa dubbla straff för gängkriminella. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att istället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma. Införandet av en så pass rigid straffskärpningsregel kan inte införas utan en djuplodad analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv, och måste dessutom balanseras mot grundläggande fri- och rättigheter så att inskränkningen inte blir för långtgående.  
 • Partiet vill inskränka individens fri- och rättigheter och riskerar rättssäkerheten genom att införa visitationszoner. Visitationszoner innebär bland annat att polisen får utökade befogenheter i vissa områden, även när det saknas konkret brottsmisstanke. Detta är en oproportionerlig inskränkning av individens rätt till privatliv och äventyrar även rättssäkerheten eftersom det ökar risken för godtycklighet och diskriminering.   
 • Partiet riskerar rättssäkerheten genom att vilja tillåta anonyma vittnen. Anonyma vittnen kan inskränka rätten till en rättvis rättegång, eftersom det riskerar att allvarligt snedvrida maktbalansen mellan parterna i en rättegång.  
 • Partiet vill inskränka individens fri- och rättigheter samt rättssäkerheten och rättsstatens principer genom att utvisa gängmedlemmar, som inte är svenska medborgare, oavsett om de dömts för brott. Utvisning av den enskilde är en långtgående sanktion och riskerar att leda till oproportionerliga inskränkningar av individens fri- och rättigheter. Sverige måste beakta rätten till privat- och familjeliv och andra relevanta rättigheter såsom de är definierade av Europakonventionen och andra internationella åtaganden. Att straffa personer som inte är dömda för brott skulle därför allvarligt underminera Sverige som en demokratisk rättsstat och stå i strid med Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.
 • Partiet vill inskränka rättssäkerheten och rättsstatens principer genom att införa en omvänd bevisbörda för att kunna beslagta gängmedlemmars ägodelar. Bevisbördan inom straffrätten är en förlängning av oskuldspresumtionen, alltså att den misstänkte betraktas som oskyldig till motsatsen bevisas Detta är grundläggande i en demokratisk rättsstat och något Sverige har en skyldighet att respektera genom Sveriges internationella åtaganden.
 • Partiet vill inskränka frihetsberövades rättigheter genom att begränsa möjligheterna till permission och villkorlig frigivning för gängkriminella. Människorättsnormer kring det brottsförebyggande arbetet understryker vikten av rehabilitering och återintegrering av den brottsdömda. Frigivning vid fängelsestraff utgör ett sätt för individen att återintegreras till samhället, och kan på så sätt förebygga återfall i brott.
 • Partiet vill inskränka individens rörelsefrihet genom att införa en helt ny möjlighet till långtidsövervakning med fotboja. Individens rätt till privatliv och rörelsefrihet är grundläggande mänskliga rättigheter. Begränsningar av dessa rättigheter måste uppfylla ett antal krav, bland annat vara proportionerligt med hänsyn till ändamålet. Det är viktigt att alla föreslagna inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter inte går längre än vad de behöver.  
 • Partiet vill att mord i nära relation alltid leder till livstids fängelse. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning rekommenderar att domstolsväsendet ska ha mandatet att alltid kunna överväga mindre ingripande alternativ till frihetsberövande och att, vid användning av frihetsberövande, hålla sig till minimilängden i förhållande till straffet.
 • Partiet vill inskränka individens fri- och rättigheter genom att sänka gränsen för obligatorisk häktning så att det gäller misstänkta för brott med ett straffvärde på minst ett års fängelse, inte två års fängelse som idag. Både forskning och rekommendationer från människorättsorgan manar stater till att i större utsträckning använda sig av alternativ till frihetsberövande. Frihetsberövande är en inskränkning av individens rättigheter och Sverige har fått återkommande internationell kritik för vår användning av häktning. I den mån det går bör därför mindre ingripande, och oftast mer effektiva, åtgärder övervägas och användas. 
 • Partiet vill inskränka individens rörelsefrihet genom att införa vistelseförbud för personer som dömts för våld i nära relation även efter avtjänat fängelsestraff. Begränsningar av dessa rättigheter måste uppfylla ett antal krav, bland annat vara proportionerligt med hänsyn till ändamålet. Det är viktigt att alla föreslagna inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter inte går längre än vad de behöver.  De bör endast införas efter en gedigen avvägning mellan statens intressen och individens rättigheter, men även kring effektivitet och andra konsekvenser. Detta för att garantera att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden, som ställer höga krav på bland annat rättssäkerhet, nödvändighet och proportionalitet.
 • Partiet vill inskränka barns rättigheter genom att utreda sänkt straffmyndighetsålder och inrätta ungdomsfängelser. Enligt människorättsnormer och barnpsykologi tillerkänns barn en särskild status i straffrätten eftersom barn inte har uppnått en mognadsnivå som motsvarar en vuxens, och kan därför fara särskilt illa av ett straffrättsligt bemötande. Att sänka straffmyndighetsåldern innebär en risk för att fler barn kommer att erhålla ett fängelsestraff, vilket i sin tur riskerar att vara kontraproduktivtur ett brottsförebyggande syfte eftersom det kan öka risken för återfall i allvarligare brottslighet. Frihetsberövande är en väldigt allvarlig inskränkning av individens frihet, särskilt när det gäller barn som är särskilt sårbar grupp. Frihetsberövande av ett barn måste därför alltid användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Principen om barnets bästa ska alltid vara vägledande.

Migrationspolitik

 • Partiet vill inskränka asylrätten genom att införa ett volymmål för asylmottagandet på nordiska nivåer. Rätten för individer att söka asyl är ett internationellt åtagande som Sverige har förbundit sig till. Utöver detta måste Sverige även följa principen om non-refoulement, som innebär ett förbud mot att återsända en person till ett land eller ett område där den riskeras att utsättas för tortyr eller andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. 
 • Partiet vill prioritera kvinnor och hbtq-personer i kvotflyktingmottagandet. FN:s flyktingorgan, UNHCR, ansvarar för att kvotflyktingar blir utvalda till Sverige. Grunden för urvalet sker utifrån kriterier kring vem som är störst i behov av vidarebosättning. Samtliga kvotflyktingar som presenteras för Sverige har redan skyddsskäl enligt internationell rätt, och Sverige bör därför inte införa en inbördes rangordning bland sådana skyddsskäl.   
 • Partiet riskerar flyktingars rättigheter genom att vilja införa kvalificering till välfärden för nyanlända genom eget arbete eller genom permanent och laglig bosättning i landet. Ett skärpt regelverk bör inte implementeras innan en fördjupad analys görs av hur detta kan komma att påverka möjligheterna för etablering och integration för individer som har kommit till Sverige, särskilt ur ett människorättsperspektiv. Enligt internationell och europeisk lagstiftning om mänskliga rättigheter är Sverige skyldigt att garantera alla individer som befinner sig under deras jurisdiktioner mänskliga rättigheter, oaktat uppehållsstatus. Vad gäller irreguljära migranter innebär det att ett antal minimikrav som måste uppfyllas, bl.a. viss tillgång till hälsovård och skola för barn.
 • Partiet riskerar flyktingars rättigheter genom att vilja kräva grundläggande kunskaper i svenska för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Språkkunskap är viktigt för integrationen men bör inte vara ett villkor för att erhålla permanent uppehållstillstånd. Detta är i strid mot människorättsnormer då det riskerar att vara särskilt diskriminerande mot personer som av olika anledningar har inlärningssvårigheter och/eller funktionsnedsättningar.  Ett skärpt regelverk bör inte implementeras innan en fördjupad analys görs över hur detta kan komma att påverka möjligheterna för etablering och integration för individer som har kommit till Sverige, särskilt ur ett människorättsperspektiv.
 • Partiet riskerar flyktingars rättigheter genom att vilja införa obligatorisk samhällsorientering med prov, där godkänt ska vara ett krav för medborgarskap. Höga krav för medborgarskap riskerar att vara diskriminerande i sig, men särskilt mot personer som exempelvis har inlärningssvårigheter och/eller funktionsnedsättningar. Detta är inte i linje med 1951 års Flyktingkonvention som manar stater till att vidta åtgärder för att påskynda integrationen och naturalisationen av flyktingar i samhället.
 • Partiet riskerar flyktingars rättigheter genom att vilja verka för att en nationell hedersscreening införs för asylsökande familjer. En nationell hedersscreening riskerar att verka diskriminerande och integritetskränkande i den mån det inte är av relevans för individens skyddsskäl, vilket en rättssäker asylprocess ska kunna utröna.
TILLBAKA TILL LISTAN MED PARTIER

SOCIALDEMOKRATERNA

Nedan följer resultatet av vår granskning av Socialdemokraternas valmanifest där vi har valt ut punkter/förslag relevanta utifrån våra avgränsningar. För den som vill veta mer om hur partiet ställer sig till att stärka den svenska demokratin så rekommenderar vi att läsa om hur de ställer sig till våra 20 förslag för detta.

Rättssäkerhet och demokrati

 • Partiet har i sitt valmanifest tyvärr inga förslag som syftar till att öka rättssäkerheten och stärka skyddet för demokratin.

Kriminalpolitik

 • Partiet vill förebygga brott genom att stoppa nyrekrytering av unga genom fler och mer långtgående sociala insatser. Föräldrar ska bland annat vara skyldiga att medverka när deras barn behöver socialtjänstens åtgärder. Det ska även finnas mer samarbete mellan polis, elevhälsa, socialtjänst och skola. Partiet vill även stärka socialtjänsten, ge mer resurser till skolväsendet samt utöka tillgången till fritidsaktiviteter till rimliga kostnader. Detta är positivt eftersom bl.a. FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) menar att ett effektivt brottsförebyggande arbete ska vara långsiktigt och holistiskt,samt måste involvera alla delar av samhället.
 • Partiet vill öka den polisiära närvaron. Eftersom polisen har långtgående befogenheter gentemot den enskilda är det av största betydelse att polisen har god kunskap om mänskliga rättigheter och i övrigt är väl utbildad och lämpad för polisyrket. Fler poliser får inte betyda att kraven på polisaspiranter och poliser sänks. En utökad polisiär närvaro leder dessutom inte nödvändigtvis till ökad trygghet för alla.
 • Partiet vill skärpa straffen bland annat för gängrelaterad brottslighet, grovt vapenbrott, för den som begår upprepade och allvarliga brott samt för den som understödjer organiserad kriminalitet, och våld samt andra kränkningar i nära relationer. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att istället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma.
 • Partiet vill inskränka individens fri- och rättigheter genom att ge utökade befogenheter till polisen, exempelvis utökade möjligheter till avlyssning och husrannsakan. Brottsbekämpande myndighets befogenheter idag är redan väldigt långtgående och inskränker ofta individens fri- och rättigheter. Att ytterligare utöka dem bör endast göras efter en gedigen analys av lägesbild, syfte och konsekvenser – inte minst ur ett människorättsperspektiv.
 • Partiet riskerar rätten till privatliv genom att vilja riva sekretesshinder mellan myndigheter. Vid inskränkningar som riskerar individens integritet måste staten göra en gedigen intresseavvägning ta hänsyn till aspekter som proportionalitet och nödvändighet. Statens åtgärder ska inte vara mer långtgående än vad som behövs med hänsyn till ändamålet.

Migrationspolitik

 • Partiet vill begränsa asylsökandes rätt till rörelsefrihet genom att asylsökande ska längre ska ha möjlighet att själva välja var de ska bo. Vid inskränkningar som riskerar individens rörelsefrihet måste staten göra en gedigen intresseavvägning, som ska ha i åtanke aspekter som proportionalitet och nödvändighet. Statens åtgärder ska inte vara mer långtgående än vad som behövs med hänsyn till ändamålet.
 • Partiet vill begränsa flyktingars rättigheter genom att införa språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd. Språkkunskap är viktigt för integration, men bör inte vara ett villkor för att erhålla permanent uppehållstillstånd. Detta är i strid mot människorättsnormer då det riskerar att vara särskilt diskriminerande mot personer som av olika anledningar har inlärningssvårigheter och/eller funktionsnedsättningar.  Ett skärpt regelverk bör inte implementeras innan en fördjupad analys görs över hur detta kan komma att påverka möjligheterna för etablering och integration för individer som har kommit till Sverige, särskilt ur ett människorättsperspektiv.
 • Partiet riskerar flyktingars rättigheter genom att vilja införa krav på aktivitet för att erhålla försörjningsstöd. Införandet av ekonomiska sanktioner som riskerar att vara kontraproduktivt ur ett integrationsperspektiv, eftersom en ekonomiskt utsatt situation kan leda till isolering från resterande samhälle. Det finns en risk för diskriminering om sådana villkor särskilt drabbar personer som bl.a. har funktionsnedsättningar. Ett skärpt regelverk bör därför inte implementeras innan en fördjupad analys görs över hur detta kan komma att påverka möjligheterna för etablering och integration för individer som har kommit till Sverige, särskilt ur ett människorättsperspektiv.
TILLBAKA TILL LISTAN MED PARTIER

SVERIGEDEMOKRATERNA

Nedan följer resultatet av vår granskning av Sverigedemokraternas valmanifest där vi har valt ut punkter/förslag relevanta utifrån våra avgränsningar. För den som vill veta mer om hur partiet ställer sig till att stärka den svenska demokratin så rekommenderar vi att läsa om hur de ställer sig till våra 20 förslag för detta.

Rättssäkerhet och demokrati

 • Partiet vill stärka rättssäkerheten genom att stärka domstolarnas oberoende. Ett oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i en demokratisk rättsstat. Förutom effekten i det enskilda fallet, är domstolens självständiga ställning viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet.
 • Partiet vill stärka yttrandefriheten. Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns i flera internationella konventioner och svensk grundlag. Samtidigt är det av största vikt att yttrandefriheten inte får väga oproportionerligt tungt gentemot andra fri- och rättigheter.

Kriminalpolitik

 • Partiet vill tillgodose brottsofferperspektivet genom att bland annat höja skadestånden. Detta är positivt eftersom Sverige har flera människorättsliga åtaganden gentemot brottsutsatta, som bland annat stadgar att det ska finnas rättvis och lämplig kompensation till den brottsutsatta.
 • Partiet vill skärpa straffen för blåljussabotage. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att i stället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma.
 • Partiet vill inskränka på svensk grundlag och Sveriges internationella åtaganden genom att verka för återkallelse av medborgarskap för invandrare som begår brott. Rätten till medborgarskap är en absolut rättighet enligt bland annat svensk grundlag, och kan inte återkallas med anledning av lagöverträdelse.  
 • Partiet vill inskränka frihetsberövades rättigheter eftersom partiet vill ha fler anstaltsplatser utanför Sverige. Frihetsberövade har fortfarande rätt till grundläggande mänskliga rättigheter. Detta innebär bland annat att ingen frihetsberövad får utsättas för omänsklig behandling, och ska istället behandlas humant och värdigt.  Att placera en frihetsberövad utanför Sverige innebär att personen på ett oproportionerligt isoleras från sitt sammanhang och kan försvåra möjligheter till exempelvis besök från närstående.
 • Partiet vill inte respektera individens rätt till privatliv genom utökade befogenheter för rättsväsendet att bl.a. övervaka individen. Brottsbekämpande myndighets befogenheter idag är redan väldigt långtgående och inskränker ofta individens fri- och rättigheter. Att ytterligare utöka dem bör endast göras efter en gedigen analys av lägesbild, syfte och konsekvenser – inte minst ur ett människorättsperspektiv.
 • Partiet värnar inte barnets bästa eftersom de vill se utökade möjligheter för tvångsomhändertagande av barn och unga.  Tvångsomhändertaganden av barn innebär en långtgående inskränkning i barns och föräldrars rättigheter som ska användas med försiktighet och endast när det är absolut nödvändigt. Frihetsberövande är en väldigt allvarlig inskränkning av individens frihet, och särskilt när det kommer till barn som är en särskilt sårbar grupp. Frihetsberövande av ett barn måste därför alltid användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Principen om barnets bästa ska alltid vara vägledande.
 • Partiet värnar inte barnets bästa eftersom de vill sänka straffmyndighetsåldern. Enligt människorättsnormer och barnpsykologi tillerkänns barn en särskild status i straffrätten eftersom barn inte har uppnått en mognadsnivå som motsvarar en vuxens, och kan därför fara särskilt illa av ett straffrättsligt bemötande. Att sänka straffmyndighetsåldern innebär en risk för att fler barn kommer att dömas till fängelsestraff, vilket i sin tur riskerar att vara kontraproduktivt ur ett brottsförebyggande syfte eftersom det kan öka risken för återfall i allvarligare brottslighet.
 • Partiet vill kränka proportionalitetsprincipen genom att kraftigt höja straffen samt avskaffa mängdrabatten. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan tvärtom riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. Mängdrabatt innebär att flera brott och döms för detta samtidigt får ett enda gemensamt straff. Det är ett system som hindrar oproportionerligt långa straff, som man kan få i t.ex. USA. Mängdrabatt följer därmed en logik vid straffbedömning som förespråkas av internationella människorättsnormer, nämligen att straff i form av frihetsberövande ska användas i så liten utsträckning som möjligt. Stater uppmanas istället att använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff. Därutöver ska domstolarna ha mandatet att kunna överväga mindre ingripande alternativ till frihetsberövande och att, vid användning av frihetsberövande, hålla sig till minimilängden i straffskalan.
 • Partiet vill inskränka dömdas rättigheter genom att utvisa utländska kriminella och avskaffa uppehållstillstånd. Utvisning av den enskilde är en långtgående sanktion och kan medföra risk för oproportionerliga inskränkningar av individens fri- och rättigheter. Sverige måste beakta rätten till privat- och familjeliv och andra rättigheter som vi är bundna av genom Europakonventionen och andra internationella åtaganden.
 • Partiet vill inskränka dömdas rättigheter genom att införa brottsrubriceringen ”särskild respektlöshet mot poliser”, som ska kunna leda till förvarstagning och utvisning om personen inte är svensk medborgare. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) manar till försiktighet när det gäller att utöka antalet straffbara handlingar eftersom det inte nödvändigtvis leder till ökad samhällelig trygghet. Dessutom ska straffen vara i proportion till brottet, vilket inte kan tyckas vara fallet här. Frihetsberövande och utvisning av den enskilde är väldigt långtgående sanktioner och kan medföra otillåtna inskränkningar i individens fri- och rättigheter. Sverige måste beakta rätten till privat- och familjeliv och andra rättigheter som skulle påverkas och som vi har förbundit oss att skydda.      

Migrationspolitik

 • Partiet vill inte respektera flyktingars rättigheter eftersom partiet vill stoppa asylinvandringen helt, och särskilt från länder som inte ligger i Sveriges närområde. Rätten att söka asyl är ett internationellt åtagande som Sverige har förbundit sig till. Utöver detta måste Sverige även följa principen om non-refoulement, som innebär ett förbud mot att återsända en person till ett land eller ett område där den riskeras att utsättas för tortyr eller andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. 
 • Partiet vill inte respektera flyktingars rättigheter eftersom partiet vill villkora deltagandet i samhället. Integrationsåtgärder måste utformas i enlighet med mänskliga rättigheter. Särskilda anpassningar bör göras utefter faktorer som inlärningssvårigheter och/eller funktionsnedsättningar. En kravbaserad integrationspolitik riskerar att diskriminera särskilt utsatta individer.
 • Partiet vill inte respektera flyktingars rättigheter eftersom partiet förespråkar en aktiv återvandringspolitik. Enligt människorättsrekommendationer följer det av flyktingars skyddsbehov att de har rätt till en säker tillvaro på platsen dit de har kommit. Att fokusera på återvandring innebär en ökad osäkerhet för flyktingar, vilket i sin tur kommer att försvåra flyktingars integrationsprocess.
 • Partiet vill inte respektera rätten till familjeåterförening eftersom de vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Rätten till familjeåterförening följer av Sveriges bindande åtaganden inom mänskliga rättigheter, och dess betydelse har många gånger slagits fast av praxis från internationella människorättsorgan. Därutöver är familjeåterförening en av få säkra och lagliga vägar till Sverige som existerar idag, vilket medför att färre slipper riskera att utsättas för människorättskränkningar samt, i värsta fall, förlora sina liv under flykten.
TILLBAKA TILL LISTAN MED PARTIER

VÄNSTERPARTIET

Nedan följer resultatet av vår granskning av Vänsterpartiets valmanifest där vi har valt ut punkter/förslag relevanta utifrån våra avgränsningar. För den som vill veta mer om hur partiet ställer sig till att stärka den svenska demokratin så rekommenderar vi att läsa om hur de ställer sig till våra 20 förslag för detta.

Rättssäkerhet och demokrati

 • Partiet har i sitt valmanifest inga förslag som syftar till att öka rättssäkerheten och stärka skyddet för demokratin.

Kriminalpolitik

 • Partiet vill förebygga brott genom att fokusera mer på att förhindra rekryteringen av barn till gängkriminalitet, samt implementera ett effektivt avhopparprogram. De vill dessutom åtgärda bakomliggande orsaker till kriminalitet, däribland fattigdom. Detta är positivt eftersom FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) förtydligar att ett effektivt brottsförebyggande arbete är långsiktigt och holistiskt,och måste involvera alla delar av samhället.
 • Partiet vill att polis och domstolar ska få mer kunskap om våld i nära relationer, sexualbrott och hedersvåld. Detta är positivt eftersom det kan stärka brottsutsattas rätt till korrekt stöd och information.
 • Partiet vill utöka polisiär närvaro. Eftersom polisen besitter långtgående befogenheter gentemot den enskilda är det av största betydelse att polisen är utbildad inom mänskliga rättigheter och andra principer som syftar till att skydda individen mot polisens eventuella maktmissbruk. En utökad polisiär närvaro leder dessutom inte nödvändigtvis till ökad trygghet för alla.
 • Partiet vill skärpa straffen för vissa grova brott. Höjda straff leder inte nödvändigtvis till minskad brottslighet, utan kan riskera att vara kontraproduktivt om det också innebär en större användning av fängelsestraff. FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) uppmanar staterna att i stället använda sig av åtgärder som är mindre ingripande än fängelsestraff, och som oftast är både mer effektiva som mindre kostsamma.
 • Partiet vill förebygga brott genom ökat samarbete mellan polis, skola och socialtjänst. Detta kan vara positivt eftersom bl.a. FN:s kontor mot brott och narkotika (UNODC) menar att ett effektivt brottsförebyggande arbete ska vara långsiktigt och holistiskt, samt måste involvera alla delar av samhället. Samtidigt bör ett ökat samarbete mellan nämnda myndigheter inte ske på bekostnaden av individens fri- och rättigheter, t.ex. rätten till privatliv genom att slopa sekretesshindret mellan myndigheterna. Vad förslaget konkret avser är därför oklart.   

Migrationspolitik

 • Partiet vill värna asylrätten och asylsökandes rättigheter genom att enbart utfärda permanenta uppehållstillstånd vid beviljad asyl. Detta är positivt eftersom längden på flyktingars uppehållstillstånd har allvarliga konsekvenser för individernas trygghet, mående och möjlighet att skapa ett nytt liv. Permanenta uppehållstillstånd är i enlighet med människorättsrekommendationer.
 • Partiet vill respektera rätten till familjeliv genom att ta bort försörjningskravet vid ansökningar om familjeåterförening. Detta är positivt eftersom rätten till familjeåterförening följer av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, och dess betydelse har många gånger slagits fast av internationella människorättsorgan. Därutöver är familjeåterförening en av få lagliga och säkra vägar till Sverige som existerar idag, vilket medför att färre slipper riskera att utsättas för människorättskränkningar samt, i värsta fall, förlora sina liv under flykten.
TILLBAKA TILL LISTAN MED PARTIER
_____

16.000 underskrifter

SKRIV PÅ FÖR ATT GRUNDLAGSSKYDDA DEMOKRATIN!

När demokratin backar runt om i världen är det dags att sluta ta vår för given. Sveriges demokrati är sårbar, men än så länge stabil. Nu behöver vi vara många som tillsammans sätter press på att riksdagen framtidssäkrar våra mest grundläggande fri- och rättigheter.

Skriv under vårt krav:

Det ska skrivas in i grundlagen att det demokratiska statsskicket och mänskliga rättigheter inte kan avskaffas.

Listan med underskrifterna kommer att lämnas till den nyvalda riksdagen och regeringen efter valet den 11 september.