SÅ TYCKER PARTIERNA OM VÅRA FÖRSLAG FÖR EN STÄRKT DEMOKRATI

Vi har sammanställt en lista med 20 förslag för att minska den svenska demokratins sårbarhet i en allt mer orolig omvärld. Förslagen skulle dels innebära ett stärkt skydd av våra grundlagar och de fri- och rättigheter som innefattas i dem – men också stärka våra rättigheter inom vissa områden som ofta är de första att angripas när en demokrati nedmonteras.

Förslagen kan delas upp i fyra kategorier; Starkare Konstitutionellt Skydd, Ökat Ansvarsutkrävande Av Beslutsfattare, Mer Rättvis Kriminalpolitik samt Mänskligare Migrationspolitik.

Samtliga riksdagspartier har fått dessa förslag skickade till sig med en rak fråga; Skulle ni backa förslaget?

Nedan finner ni resultatet. Notera att när flera partier svarat likadant så är de genomgående ordnade i bokstavsordning.

PS: Klicka här för att skriva under vår namninsamling kopplat till ett av förslagen nedan.

METOD

Partierna har under juni månad fått besvara en enkät där de ombetts ta ställning till våra 20 förslag. Förslagen har i enkäten presenterats precis som i listan nedan och partierna har för varje förslag fått besvara frågan ”Skulle ni ställa er bakom förslaget?” med tre möjliga svarsalternativ; Ja, Delvis eller Nej. Efter varje fråga har de fått möjlighet att kommentera sitt svar.

De flesta partier har valt att kommentera sina svar, framförallt de där de svarat Delvis. Dessa kommentarer har till viss del tagits hänsyn till den analys som presenteras i slutet av respektive kategori.

I redogörelsen nedan är svaren sammanställda dels i övergripande grafer där det framgår hur respektive parti besvarat respektive fråga, dels kommenterade av oss i en kort analys.

Fullständig dokumentation över enkäten, partiernas svar och de kommentarer som lämnats finns tillgängliga här.

RESULTAT

KOMMENTAR:

I grafen ovan har partierna ordnats utifrån i första hand flest Ja och i andra hand flest Delvis. Utifrån den ordningen är det Vänsterpartiet somn har besvarat flest förslag med Ja (12 st), följt av Miljöpartiet och Liberalerna (8 st vardera).

Men när Ja och Delvis räknas samman så är det istället en fyrdelad förstaplats mellan Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna.

Det är därför viktigt att notera att när svaren jämförs inom respektive kategori (se nedan) framträder betydande skillnader i samsynen mellan våra förslag och de olika partierna jämfört med de sammanlagda svaren för alla kategorier.

STARKARE KONSTITUTIONELLT SKYDD

 1. FÖRSTÄRKT GRUNDLAGSSKYDD
  En ändring i grundlagen ska kräva två beslut i riksdagen med mellanliggande ordinarie val och att det vid det andra beslutstillfället föreligger en kvalificerad majoritet med 2/3-delar av samtliga riksdagsledamöter.
 2. INGEN SKA STÅ ÖVER LAGEN
  Lagrådets rekommendationer ska bli bindande för att säkerställa att nya lagar som stiftas inte strider mot andra grundläggande fri- och rättigheter.
 3. STÄRK DOMSTOLARNAS OBEROENDE
  Utnämning av domare ska endast kunna ske utifrån förslag från Domarnämnden för att säkerställa domstolarnas oberoende.
 4. DEMOKRATIN ÄR HÄR FÖR ATT STANNA
  I regeringsformen ska en särskild regel intas om att det demokratiska statsskicket och mänskliga rättigheter inte kan avskaffas.
 5. INTE VILKA LAGAR SOM HELST
  Vissa för demokratin centrala lagar, såsom vallagen, ska stärkas så att de på samma sätt som riksdagsordningen blir semikonstitutionella.
 6. HEJ DÅ, HOT
  Skyddet för yrkesgrupper som är viktiga för det demokratiska samtalet (såsom journalister, opinionsbildare och forskare) ska stärkas så att det motsvarar skyddet för myndighetsutövande personer.
 7. HEJ DÅ, HAT
  Lagen om hets mot folkgrupp moderniseras så att dess skydd kan tillämpas i större utsträckning.

KOMMENTAR

Av de sju förslagen så är resultaten för Förstärkt Grundlagsskydd och Hej Då, Hot synnerligen intressanta, då det enligt rådande mandatfördelning i riksdagen skulle finnas en majoritet (190 respektive 248) för dess genomförande om partierna röstade enligt deras enkätsvar.

De flesta partier ställer sig även bakom förslaget Stärk Domstolarnas Oberoende, trots skulle det behövas ytterligare ett parti för att förslaget skulle kunna få en majoritet. S och V har inte tagit ställning i frågan, men M har dock kommenterat sitt svar med att de är öppna för att stärka Domarnämndens roll – vilket innebär att det kan finnas utrymme för att hitta ett tillräckligt brett stöd för förslagets genomförande.

ÖKAT ANSVARSUTKRÄVANDE AV BESLUTSFATTARE

 1. 112 FÖR RÄTTIGHETSKRÄNKNINGAR
  En ny instans ska inrättas för att underlätta enskildas kontakt med de olika tillsynsorgan som finns och samordna deras arbete. Tillsynsorganens beslut ska också vara bindande. Syftet är att garantera att enskilda får sina ärenden prövade av en oberoende instans och stärka möjligheterna att utkräva rättigheter och få upprättelse för rättighetskränkningar när så krävs.
 2. RÖR INTE MITT PRIVATLIV
  Ett integritetsskyddsråd ska inrättas för att höja kvaliteten i lagstiftningsprocessen när det gäller förslag som påverkar den personliga integriteten, för att säkerställa att rätten till privatliv respekteras.
 3. INTEGRITETSKRÄNKNINGAR SKA KOSTA
  Ökade möjligheter till ekonomisk kompensation ska ges till enskilda som utsatts för otillåten användning av hemliga tvångsmedel för att förebygga övertramp och att individer skall ha möjlighet till upprättelse om så ändå sker.
 4. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SKA MED
  Alla statliga utredningar ska ta hänsyn till och göra konsekvensanalyser i förhållande till Sveriges internationella åtaganden kopplade till mänskliga rättigheter.

KOMMENTAR

Det förslag som har bredast stöd är Integritetskränkningar Ska Kosta vilket samlar en majoritet för dess genomförande (178 mandat).

Två partier (KD och SD) har genomgående svarat Nej på samtliga förslag i den här kategorin.

MER RÄTTVIS KRIMINALPOLITIK

 1. BARN SKA FÅ VARA BARN
  Förebyggande åtgärder för barn och unga ska prioriteras högre i kriminalpolitiken än hårdare straff. Detta för att färre ska hamna i kriminalitet och för att säkerställa barnrättsperspektivet.
 2. BYGG VÄGAR TILLBAKA, INTE FÄNGELSER
  Satsningar på arbete med att förebygga återfall i brott genom rehabilitering och återintegration ska prioriteras högre än investeringar i fängelser eller hårdare straff. Detta för att frihetsberövades och dömdas rättigheter ska respekteras.
 3. INGEN MISSTANKE, INGET MAKTMISSBRUK
  Polisens befogenheter gentemot personer där det saknas brottsmisstanke ska begränsas för att säkerställa exempelvis rättssäkerheten och rätten att inte bli diskriminerad.
 4. KVITTO PÅ DET
  Kvitton vid personkontroller där polisen informerar om varför en person stoppas ska införas för att motverka diskriminering och säkerställa att oskyldiga inte misstänkliggörs.
 5. INTE DÖMD, INTE GLÖMD
  Häktning ska endast användas som sista utväg när mindre ingripande alternativ uttömts och tiden som en person sitter häktad minskas. Detta då en häktad person fortfarande är att anses som oskyldig utifrån ett rättsligt perspektiv.

KOMMENTAR

Det förslag som har störst stöd är Ingen Misstanke, Inget Maktmissbruk vilket samlar 158 mandat. Det saknas dock stöd från åtminstone ytterligare ett parti för att förslaget skulle kunna genomföras.

Utifrån kommentarerna från de partier som svarat Delvis så är det inte heller helt tydligt vilket ytterligare parti som skulle kunna ställa sig bakom förslaget trots viss omarbetning.

Det förslag som har minst stöd är Kvitto På Det, där några av kommentarerna från de som svarat Nej lyfter en oro över ökad administrativ börda för polisen.

Ett parti, SD, har genomgående svarat Nej på samtliga förslag i den här kategorin.

MÄNSKLIGARE MIGRATIONSPOLITIK

 1. RESPEKTERA ASYLSÖKANDES RÄTTIGHETER
  Permanenta uppehållstillstånd ska återinföras som huvudregel för att asylsökandes rättigheter ska respekteras.
 2. FAMILJEN KOMMER FÖRST
  Rätten till familjeåterförening ska respekteras i enlighet med folkrätten – oberoende av uppehållstillståndets grund eller eventuell avsaknad av skyddsstatusförklaring.
 3. RÅDGIVNING FÖR STÄRKT RÄTTSSÄKERHET
  Varje skyddssökande ska tilldelas ett offentligt ombud för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen och att förhindra att skyddsökande får felaktiga beslut.
 4. SÄKERSTÄLL SÄKRA VÄGAR TILL SVERIGE
  Mobila ambassader ska införas för att hantera ansökningar om asyl och visum, för att på så sätt skapa säkra och lagliga vägar till Sverige.

KOMMENTAR

Förslaget Familjen Kommer Först är det som samlar bredast stöd med totalt 133 mandat. Av de kommentarer som lämnats av övriga partier, som svarat Delvis eller Nej, framgår dock att det inte skulle vara möjligt att få tillräckligt stöd för att ändra på hur regelverket tillämpas idag.

S och KD har svarat Nej på samtliga förslag i den här kategorin._____

24.000 underskrifter

SKRIV PÅ FÖR ATT GRUNDLAGSSKYDDA DEMOKRATIN!

När demokratin backar runt om i världen är det dags att sluta ta vår för given. Sveriges demokrati är sårbar, men än så länge stabil. Nu behöver vi vara många som tillsammans sätter press på att riksdagen framtidssäkrar våra mest grundläggande fri- och rättigheter.

Skriv under vårt krav:

Det ska skrivas in i grundlagen att det demokratiska statsskicket och mänskliga rättigheter inte kan avskaffas.

Listan med underskrifterna kommer att lämnas till den nyvalda riksdagen och regeringen efter valet den 11 september.